Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Promoció interna d'una plaça de Sergent de la Policia Local22/1/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA UNA PLAÇA DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

 

Places: Una plaça de SERGENT de la Policia Local, escala d’administració especial, sots-escala de serveis especials, classe policia local, grup de classificació C1, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari/ària de carrera en la categoria de caporal del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/a especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta Permanent del Català o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Estar en possessió del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Presentar declaració jurada per la qual es pren el compromís d’acceptar la dedicació plena o exclusiva que li pugi ser exigida, i d’assistir als cursos d’especialització que la Corporació cregui convenients.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomandes, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

 

Procés selectiu: concurs específic. Promoció interna

 

Període de presentació d’instàncies: del 25 de gener al 15 de febrer de 2021 (ambdós inclosos)

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

11/03/2021 S'ha publicat al DOGC la modificació de les Bases específiques per proveir per promoció interna una plaça de Sergent de la Policia Local. S'obre un nou termini de presentació d'instàncies del 12 al 31 de març de 2021 (ambdós inclosos). 

 

09/04/2021 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves:

 

Dia      15 d’abril de 2021
Hora    8 hores del matí
Lloc     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: prova 1 i prova 2

 

19/04/2021 S'ha publicat els resultats de la prova 1, 2 i 3.

 

Es convoca a la persona aspirant a la superació de la prova 5. Proves mèdiques, que es duran a terme:

 

Dia: 21 d’abril de 2021
Hora: 08:45 hores
Lloc: MB PREVENT (Ctra. Cardona, 56-60 baixos – Manresa)

 

27/04/2021 S'ha publicat els resultats de les proves 4 i 5. Amb la superació de les proves anteriors es dona per finalitzada la Fase d'oposició i es dona inici a la Fase de concurs.

 

La persona candidata ha de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, en els termes de les bases generals i específiques, en el termini de 10 dies hàbils a comptar d'aquesta publicació.

 

28/04/2021 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu. 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional