Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'una plaça de Tècnic de Medi Ambient3/2/2020


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT

 

Plaça/ces: 1 plaça de Tècnic de Medi Ambient, categoria de tècnics de grau mitjà, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: enginyer tècnic agrícola, enginyer agrònom, enginyer tècnic en medi ambient, llicenciat en ciències ambientals, llicenciat en biologia, enginyer de muntanyes o titulacions equivalents.
 • Estar en possessió del permís de conduir de classe B.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 23 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Un cop finalitzada la fase d’OPOSICIÓ, i amb la publicació dels resultats provisionals dels aspirants, s’iniciarà la fase de CONCURS amb la valoració dels mèrits, que caldrà acreditar documentalment en aquell moment.

 

06/03/20 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la designació de la composició del tribunal de selecció i el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia        2 d’abril de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça   Salvador Casas, 26

Proves   previstes inicialment: prova 1 (coneixements comuns), prova 2 (coneixements professionals) i prova 3 (pràctica)

 

17/03/2020 En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden suspesos tots els terminis dels procediments administratius tramitats i gestionats per totes les administracions públiques.

 

Per aquest motiu, els terminis dels procediments relacionats amb els processos selectius oberts, queden suspesos durant el període de vigència de l'estat d'alarma, i en el seu cas, les pròrrogues que s'adoptin.

 

La realització de les proves previstes pel dia 2 d’abril queda suspesa i la nova data es farà pública amb l’aprovació de la llista definitiva.

 

28/05/2020 INFORMACIÓ IMPORTANT

 

Els terminis administratius suspesos pel RD 463/2020 es reactiven amb efectes del dia 1 de juny de 2020. Per aquest motiu, el termini per presentar esmenes al procés selectiu d'un tècnic de Medi Ambient finalitzarà el dia 5 de juny de 2020.

 

Amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es farà públic el dia, l'hora i el lloc on es duran a terme les proves selectives.

 

14/07/2020 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Així mateix, s'ha modificat el dia, hora i lloc de les proves que tindran lloc:

 

Dia:     20 de juliol de 2020

Hora:   9 hores del matí

Lloc:    Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1, prova 2 i prova 3   

 

Les persones que superin aquestes proves i que no hagin acreditat el certificat de nivell exigit (marcades amb una “X”), hauran de superar una prova específica obligatòria i eliminatòria que es qualificarà com a apte/a o no apte/a. El dia, hora i lloc de la realització d'aquesta prova es determinarà a la finalització de la sessió i es donarà la corresponent informació a la/es persona/es afectada/es.

 

Recordeu que heu de presentar-vos 5 minuts abans de la convocatòria amb la mascareta posada i heu de dur bolígraf i el vostre document identificatiu original. Així mateix es recorda que cal mantenir la distància de seguretat en tot moment.

 

21/07/2020 Es publiquen els resultats parcials de la Fase d'Oposició (Proves 1, 2 i 3)

 

22/07/2020 Es publica la correcció dels resultats parcials de la Fase d'Oposició (Proves 1, 2 i 3)

 

24/07/2020 Els aspirants que van superar les proves 1, 2 i 3 del procés selectiu per proveir en propietat una plaça de tècnic/a de medi ambient, queden convocats per a la realització de la quarta prova consistent en una prova psicotècnica i per a l’entrevista competencial.

 

NÚMERO DE REGISTRE

DNI

2.831

******480S

3.332

*****177J

2.631

*****493K

 

El dia, hora i lloc de realització de les proves són:

 

Dia: Dimecres 29 de juliol de 2020

Hora: 08:30 del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas 26.

 

Per poder accedir a la realització de les entrevistes, les persones convocades hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals: DNI, passaport o carnet de conduir.

 

Les persones que es presentin a la realització de les proves més tard de l’hora de convocatòria, quedaran excloses del procés selectiu.

 

31/07/2020 S'han publicat els resultats de la fase d'oposició.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsadesde les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 

 26/08/2020 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional