Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball de Treballador/a social2/7/2019


OFERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALLADOR/A SOCIAL

 

Lloc de treball: borsa de treball de Treballador/a social que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent que es produeixin mentre aquesta continuï vigent.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants hauran de: 

 1. Estar en possessió de la diplomatura de Treball Social o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància

 

Jornada de treball: jornada complerta

 

Període de presentació d’instàncies: Del 2 al 21 de juliol de 2019.

 

Taxa dels drets d’examen: 21,85€

 

S'ha publicat els resultats de la fase d'oposició.

 

Inici de la fase de concurs:

Per fer la valoració dels mèrits, els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'aportar, fins el dia 04/10/2019:

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 S'ha publicat els resultats definitius (15/10/19)
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional