Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat 2 places de Tècnic/a superior en Dret11/1/2023


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT DUES PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

 

Places: DUES places de TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET, escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnica superior, del grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació:             Tècnic/a superior en Dret

Relació jurídica:          personal funcionari

Grup de classificació: subgrup A1

Retribució bruta:         Salari base grup A1; CD nivell 24; CE: 829,66 €

Funcions:                    Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió del títol de llicenciat/da en Dret o grau en Dret.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 12 al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

Amb la tramitació de la sol·licitud d’inscripció al procés selectiu no s’ha de portar la  la documentació acreditativa dels mèrits, què s’haurà de justificar més endavant, iniciada la fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC).

 

Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència.

 

Disculpeu les molèsties.

 

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 13 de febrer de 2023, inclòs.

 

20/03/2023 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 17 d'abril de 2023
Hora: 9:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: prova teòrica i prova pràctica 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional