Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat dues places de Professor/a de música (diferents especialitats)30/12/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT DUES PLACES DE PROFESSOR/A DE MÚSICA

 

Places: DUES plaça/es de PROFESSOR/A DE MÚSICA, classe tècnica, categoria personal docent, del grup de titulació A1, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:            Professor/a de música Flabiol i Tamborí / Saxòfon 

                                      Professor/a de música Trompa

Relació jurídica:         personal laboral fix

Grup de classificació: A1

Jornada:                     S’estableix una jornada a temps parcial del 25 %

Retribucions:              Salari base A1; CD Nivell de destí: 18 CE anual: 106.40 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió del/s Títol/s superior/s de Música o altres d’equivalents a efectes de docència musical, en l'especialitat o doble especialitat següents:

Flabiol i Tamborí / Saxòfon - DOBLE TITULACIÓ

Trompa

 •  Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: 

El sistema de selecció serà el de concurs-oposició, de conformitat amb el que preveu l’article 2 de la Llei 20/2021, amb una valoració en la fase de concurs d’un 40% de la puntuació total i un 60% en la fase d’oposició.

  

Període de presentació d’instàncies: del 2 al 9 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, cal que empleneu i signeu la declaració jurada que autoritza a l’ajuntament a consultar les vostres dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

23/01/2023 S'ha publicat una esmena de les bases pel que fa a la titulació d'accés a una de les places. Per aquest motiu, s'amplia el termini de presentació d'instàncies del 23 al 27 de gener de 2023, ambdòs inclosos, només a aquelles candidatures que optin a aquesta plaça en concret.

 

03/03/2023. S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 12 d'abril 2023           

Hora: 9:00h                     

Lloc: Casa de Cultura

Adreça: c/ Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes: prova teòrica, prova pràctica i entrevista curricular 

 

 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional