Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Responsable de comunicació institucional - TANCADA -16/8/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

 

Plaça: UNA plaça de RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de: 

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de diplomatura universitària o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents, que s'hauran d'aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 17 d’agost al 06 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85€

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

14/09/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duran a terme:

 

Dia: 4 d´octubre de 2021
Hora: 09:00 h
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

01/10/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

05/10/2021 S'ha publicat els resultats de les proves 1, 2 i 3

 

07/10/2021 S'ha publicat l'acta de constitució i la convocatòria de les proves 4 i 5:

 

Dia: 15 d´octubre de 2021
Hora: 08:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

21/10/2021 S'ha publicat l'acta de resultats de les proves 4 i 5.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 5 de novembre de 2021.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsadesde les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

15/11/2021 S'ha publicat l'acta de resultats finals del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional