Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça de Tècnic/a especialista de Cultura i Festes10/10/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE CULTURA I FESTES

 

Places: UNA plaça/es de TÈCNIC/A DE CULTURA I FESTES, classe tècnica, categoria tècnica especialista, del grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             TÈCNIC/A  DE CULTURA I FESTES

Relació jurídica:          Personal laboral fix

Grup de classificació: C1

Retribucions:              Salari base grup titulació C1; CD nivell 18; complement específic anual 3.319,54 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: de l’11 al 20 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Titulació acadèmica mínima exigida per a l’ingrés
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 = 13,60€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català i de l'entrevista personal:

 

PROVA CATALÀ

Dia: 29 de novembre de 2022
Hora: 10:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

ENTREVISTES

Dia: 15 de desembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 

12/12/2022 S'ha fet públics els horaris de les entrevistes:

 

ENTREVISTES

Dia: 15 de desembre de 2022
Lloc: Sala de juntes (1a planta) Ajuntament d'Olesa de Montserrat

          Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

 

HORA ASPIRANT
09:00 RODRIGUEZ VILA MARIA
09:20 GIBERT POCH MIREIA
09:40 ALMIRALL SOTERAS ENRIC
10:00 CASTRILLO VILLA MIRIAM
10:20 DOMINGO GIRALT SERGI
10:40 SOLA RIVERA OLGA
   
11:20 MOLERO AREÑAS FERRAN
11:40 CAMPMANY BOLTA FERRAN
12:00 SAMBOLA GUEVARA MONTSERRAT
12:20 CARVAJAL SERRANO MARTA
12:40 PAGES ROCA NURIA
13:00 DOMENECH SAMPERE JOANASignatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional