Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat sis places de Professor/a de música3/10/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT SIS PLACES DE PROFESSOR/A DE MÚSICA

 

Places: SIS plaça/es de PROFESSOR/A DE MÚSICA, classe tècnica, categoria personal docent, del grup de titulació A1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Professor/a de música

Relació jurídica:         personal laboral fix

Grup de classificació: A1

Retribucions:              Salari base subgrup A1; CD nivell 18; CE anual 8.596,42  €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de superior de música o equivalent afectes de docència, en l’especialitat o doble especialitat segons el quadre següent

ESPECIALITAT

JORNADA d’entrada

Trombó i Música tradicional (Fiscorn)

75%

Guitarra i composició

100%

Guitarra elèctrica (especialitat jazz)

50%

Bateria (especialitat jazz)

100%

Saxòfon i Tible i Tenora

25%

Piano

40%

 

En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència o aquell al qui correspongui.

 

 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae.
 • Nivell C1 català
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català i de l'entrevista personal:

 

PROVA CATALÀ

Dia: 29 de novembre de 2022
Hora: 10:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

ENTREVISTES

Dia: 2 de desembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 

30/11/2022 Es fa públic l'horari de les entrevistes, que es duran a terme el proper dia 2 de desembre a les dependències de l'Ajuntament:

 

ENTREVISTES

Dia: 2 de desembre de 2022
Lloc: Sala de Juntes (1a planta)

Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)

 

10:40 GARCIA MORALES DAVID ALBERTO
11:00 CAMPOS TEMPORAL JORDI
11:20 SERRANO MIRET HECTOR
11:40 LOPEZ CABEZAS MIGUEL ANGEL
12:00 MATAMALA CORS FRANCESC XAVIER
12:20 BALLESTEROS RUIZ MARTA
12:40 PASCUAL MONTANE ARNAU
13:00 NIETO CORZO SOLEDAD
13:20 CORREA VILA NICOLAS SEBASTIAN
13:40 PRIETO GARCIA JORDI
14:00 DALMAU URIA, CONRAD

 

01/12/2022. S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

02/12/2022 Atès que no hi ha quòrum per a la constitució del tribunal, es cancel·len les entrevistes per al dia d'avui.

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional