Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'Enginyer/a Tècnic/a Informàtic/a - TANCADA -3/10/2022


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

 

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Enginyer/a tècnic/a informàtic/a

Grup de classificació: A2

Règim: funcionari/ària interí/na

Retribució bruta mensual: SB A2; CD Nivell de destí: 22; CE: 348,51€

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  • Estar en possessió de la titulació mínima de Enginyeria Tècnica en informàtica o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 3 al 24 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), el DNI i el certificat del nivell de català.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen

També podeu consultar el full informatiu.

 

 

02/11/2022 Es declara deserta aquesta convocatòria en tant que no s'ha presentat cap candidatura.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional