Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat 8 places d'Administratiu/va19/9/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 8 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

Places: VUIT places d’ADMINISTRATIU/VA, escala d'administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Administratiu/va

Grup de classificació: C1

Règim: funcionari de carrera

Retribució bruta: SB C1; CD Nivell de destí: 16; CE anual: 3.319,54€ 

Funcions: Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Acreditar competències en tecnologies de la informació i la comunicació: ACTIC mitjà o equivalent/superior.

 

Procés selectiu: concurs oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 20 de setembre al 10 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos)

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional