Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat 8 places d'Administratiu/va - TANCADA -19/9/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 8 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

Places: VUIT places d’ADMINISTRATIU/VA, escala d'administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Administratiu/va

Grup de classificació: C1

Règim: funcionari de carrera

Retribució bruta: SB C1; CD Nivell de destí: 16; CE anual: 3.319,54€ 

Funcions: Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Acreditar competències en tecnologies de la informació i la comunicació: ACTIC mitjà o equivalent/superior.

 

Procés selectiu: concurs oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 20 de setembre al 10 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos)

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

19/10/2022 S'ha publicat l'esmena d'una errada material a les bases específiques i convocatòria.

 

02/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia:        21 de novembre de 2022    

Hora:     09:00 hores    

Lloc:      Edifici de l’Escorxador

Adreça: c. Jacint Verdaguer, 30

Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

 

18/11/2022 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses. Les persones admeses resten convocades a la realització de les proves 1 i 2 que es duran a terme el dia 21 de novembre de 2022 a l'Escorxador. 

 

Atès que l'Escorxador és un espai obert i no es pot garantir una determinada temperatura, recomanem a les persones aspirants que vinguin amb roba i calçat adequats.

 

Les persones que superin aquestes proves selectives i no hagin acreditat els coneixements de català i/o TIC (marcades amb una X), resten convocades a la superació de les corresponents proves (segons el cas), amb caràcter obligatori i eliminatori, que es duran a terme: 

 

Dia:        23 de novembre de 2022    

Hora:     09:00 hores   

Lloc:       Sala de Plens - Ajuntament d'Olesa de Montserrat 

Adreça:   Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

Prova:    Prova TIC

 

Dia:        24 de novembre de 2022    

Hora:     10:00 hores   

Lloc:       Casa de Cultura

Adreça:  c. Salvador Casas, 26

Prova:    Suficiència C1 català

 

22/11/2022 Mitjançant el present avís, es comunica a les persones aspirants que la prova TIC, que havia de fer-se demà dia 23 de novembre de 2022, queda ajornada.

 

De la mateixa manera, s'ha ajornat la prova de català.

 

Un cop es disposi de noves dates per a la seva celebració, es procedirà a la seva comunicació als aspirants opositors.

 

25/11/2022 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2.

 

Atès que cap persona aspirant ha superat les proves eliminatòries anteriors, aquesta convocatòria resta deserta.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional