Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça de Responsable de l'Oficina Local d'Habitatge19/9/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

 

Places: UNA plaça/es de RESPONSABLE DE L’OFICINA LOCAL D'HABITATGE, escala d'administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Responsable Oficina Local d'Habitatge

Relació jurídica:         personal funcionari de carrera

Grup de classificació: C1

Retribucions:              Salari base subgrup C1; CD nivell 20; CE anual 7.893,62 €

Funcions:                    Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 20 al 29 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae.
 • Nivell C1 català

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

07/11/2022 S'ha publicat la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, així com el tribunal i el dia, hora i lloc de l'entrevista, que es durà a terme:

 

Dia: 30 de novembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Entrevista personal

 

25/11/2022 S'ha publicat la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es, els horaris de les entrevistes i la prova de català. 

 

Entrevista:

Dia:   30 de novembre de 2022
Lloc:   Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)
Sala de reunions (1a planta)

HORA ASPIRANT
9:00 BERENGUER BERTRAN, SARA
9:20 ESCALERA GOMEZ, RAQUEL
9:40 MORENO ARRIAZA, ESTEFANIA
10:00 RIBAS BLASCO, MARI CARME
10:20 GIL TERMENS, TERESA
10:40 GOBERN I CANALS, AINA

 

Prova de català:
Dia:   29 de novembre de 2022
Hora:   10:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional