Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'urgència d'arquitecte/a tècnic/a - TANCADA -15/9/2022


PROCÉS SELECTIU D’URGÈNCIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (III)

 

Perfil seleccionat:  Arquitecte/a tècnic/a

Grup de classificació: A2

Règim: funcionari/ària interí/na

Retribució bruta mensual: SB A2; CD Nivell de destí: 23; CE: 658,09€ 

 

El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

  • Estar en possessió de la titulació universitària oficial d’arquitectura tècnica o equivalent, que habiliti per a l’exercici de les activitats professionals regulades d’arquitecte tècnic segons la normativa vigent.

Les persones aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria. En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a la persona aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant homologació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de català, d’acord amb allò previst a l’apartat 6 de la base general quarta.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Dia, hora i lloc de les proves selectives:

Dia:      30 de setembre de 2022

Hora:   09:00 h 

Lloc:    Casa de Cultura

Proves: inicialment previstes 1 i 2

 

Període de presentació d’instàncies: Del 16 al 29 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits i els mèrits que es vulguin al·legar en la fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =  21,85 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu.

 

24/10/2022 S'ha publicat els resultats definitius i l'ordre de prelació de la Borsa de treball.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional