Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball de professor/a de música, diferents especialitats - TANCADA -5/9/2022


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS/ES DE MÚSICA, DE DIVERSES ESPECIALITATS

 

Borsa de treball de PROFESSOR/A DE MÚSICA, que servirà per cobrir possibles necessitats de personal a l’Escola de Música Municipal.

 

Les possibles cobertures es faran com a personal laboral temporal al grup de titulació A1. La jornada de treball així com la dedicació horària es determinarà en funció del lloc de treball a cobrir.

 

Les retribucions brutes anuals en règim de jornada completa són: SB A1, CD Nivell 18, CE anual 425,60€.

 

Requisits: A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de: 

 • Estar en possessió del Títol superior de Música o altres títols equivalents a efectes de docència musical, en alguna de les especialitats següents:

Clarinet i/o saxo

Bateria i/o percussió

Piano

Cant

Violí i/o viola

Trompeta

Violoncel

Flauta travessera

 

En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a la persona aspirant acreditar-ho mitjançant certificat expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència

 • Aportar certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la sol·licitud.

Període de presentació d’instàncies: Del 5 al 19 de setembre de 2022, ambdós inclosos

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta
 • Còpia del DNI
 • Titulació acadèmica exigida
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual
 • Certificat del nivell de suficiència (C1) de llengua catalana
 • Mèrits al·legats.
  • L’experiència professional s’acredita mitjançant Informe de vida laboral i còpia dels contractes i de la vida laboral o un certificat d’empresa on s’indiqui els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, i el període treballat.
  • L’acreditació de la formació es fa mitjançant la certificació de l’entitat organitzadora amb la denominació del curs i la durada del curs en hores.
 • Currículum vitae

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

  

Procés selectiu:

Dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia:     22 de setembre de 2022

Hora:   09:00 h 

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves: inicialment previstes 1 i 2

 

 

26/09/2022 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2.

 

Properament es farà públic el resultat de la Fase de concurs i la relació de persones integrants de la Borsa.

 

29/09/2022 S'ha publicat els resultats definitius de la Borsa de treball, així com l'ordre de prelació.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional