Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local - TANCADA -25/8/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 2 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

Places: DUES places d’AGENT de la Policia Local, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, categoria d'agent, del grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

Procés selectiu: concurs oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 26 d’agost al 14 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen. També podeu consultar el full informatiu.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

11/10/2022 S'ha publicat la llista provisional i definitiva d'admesos/es i exclosos/es, així com el nomenament del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duran a terme:

 

Dia: 20 d´octubre de 2022
Hora: 08:30 h
Lloc: Edifici de l'Escorxador
Adreça: c. Jacint Verdaguer, 30
Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

 

Per accedir al recinte caldrà que us identifiqueu amb el vostre document identificatiu original. 

 

Per al vostre coneixement, us informem de diferents zones d'aparcament. Trobareu la ubicació copiant aquests codis a Google Maps:

GVQR+PG Olesa de Montserrat

GVQW+MQ Olesa de Montserrat

 

21/10/2022 S'ha publicat els resultats provisionals de les proves 1 i 2, realitzades el dia 20/10/2022.

 

Les persones aspirants que hagin superat les proves 1 i 2 resten convocades a la realització de la Prova 3. Aptitud física, que es durà a terme:

 

Dia: 26 d’octubre de 2022
Hora: 09:00 h
Lloc: Pavelló esportiu municipal Salvador Boada
Adreça: c. Urgell, 90


Recordeu que, tal com recullen les bases reguladores del procés selectiu, cal portar el certificat mèdic oficial conforme es reuneixen les condicions físiques necessàries per portar-les a terme.

 

27/10/2022 S'ha publicat els resultats de la Prova 3. Aptitud física.

 

Les persones aspirants que hagin superat les proves eliminatòries anteriors han d'aportar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs, en els termes previstos a les bases reguladores, en el termini de 10 dies hàbils, que finalitza l'11 de novembre de 2022, inclòs.

 

18/11/2022 A falta d'aprovar els resultats de la valoració de mèrits de la que es donarà informació en breu, les persones que hagin superat les proves eliminatòries anteriors resten convocades a la realització de la Prova 5 (Psicotècnic) que es durà a terme:

 

Dia:      23 de novembre de 2022

Hora:    09:00 h

Lloc:     Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Les persones que superin la prova psicotècnica hauran de fer l'entrevista competencial, que es durà a terme el dia 24 de novembre de 2022 al matí, en l'horari que es concreti més endavant.

 

Així mateix, s'ha previst fer la  Prova 6 (Reconeixement mèdic) els dies 28 i 29 de novembre de 2022. Els horaris i el lloc es faran públics més endavant.

 

23/11/2022 S'ha publicat els horaris de les entrevistes competencials:

 

Dia:      24 de novembre de 2022

Lloc:     Policia Local Olesa de Montserrat (c. Amadeu Paltor, 28)

 

Horari Cognoms, nom
8:30 RODRIGUEZ AMADOR HECTOR
8:30 FLORES GOMARIZ ALFONSO
9:30 RODRIGUEZ BERRAL JUAN CARLOS
9:30 MARQUEZ CIRRE ERIC
10:30 GARCIA BRU SILVIA
10:30 BARROSO MANCERA JOEL
12:00 FONT PORTELL SERGI
12:00 TOVAR ARMENGOL DAVID
13:00 LORENZO MARTINEZ NOEL
13:00 DE LA TORRE ESPAÑA XAVIER
14:00 RACHID FARCHICH YASSIN
14:00 MIQUEL GARCIA JULIO CESAR
15:00 SANTIVERI SUBIRATS GUILLEM

 

 25/11/2022 Atès que no s'han fet públics els resultats de les proves psicotècniques i entrevistes realitzades els dies 24 i 25 de novembre, s'ajorna la celebració dels reconeixements mèdics al proper dia 30 de novembre de 2022.

 

28/11/2022 S'ha publicat els resultats de les proves psicotècniques i els mèrits, així com el dia, hora i lloc de la prova 6. Reconeixement mèdic:

 

Dia:     30 de novembre de 2022

Lloc:    MB PREVENT

Adreça: Ctra. de Cardona, 56, 08242 Manresa

 

Horari

Núm. Registre

DNI*

11:15

E2022018373

*****977G

11:30

E2022017714

*****325B

11:45

E2022017482

*****616A

12:00

E2022017259

*****244N

12:15

E2022017074

*****623M

12:30

E2022017683

*****564X

 

Recordeu que cal anar en dejú d’un mínim de 4 hores.

 

27/12/2022 S'ha publicat els resultats de la Prova 6. Reconeixement mèdic i els resultats finals del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional