Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borses de treball de diversos perfils per a la implementació de Plans d'ocupació de gestió municipal - TANCADA -



4/5/2022


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUÏR BORSES DE TREBALL DE DIVERSOS PERFILS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D’OCUPACIÓ DE GESTIÓ MUNICIPAL

 

Perfils llocs de treball:

 

 1. ADMINISTRATIU/VA

Denominació del lloc

Administratiu/va

Llocs a cobrir

1

Durada

6 mesos

Jornada

35 h setmanals (100%)

Retribució bruta mensual

1.432,15 €, més la part proporcional de pagues extraordinàries

Requisits

Titulació mínima

Cicle formatiu de grau superior en Gestió Administrativa o equivalent

Nivell llengua catalana

Suficiència (C1)

   

 

 1. AUXILIAR D’ARXIU

Denominació del lloc

Auxiliar d'arxiu

Llocs a cobrir

1

Durada

6 mesos

Jornada

35 h setmanals (100%)

Retribució bruta mensual

1.357,21 €, més la part proporcional de pagues extraordinàries

Requisits

Titulació mínima

ESO o equivalent

Conèixer la llengua castellana o catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat

   

 

 1. INTEGRADOR/A SOCIAL

Denominació del lloc

Integrador/a social

Llocs a cobrir

1

Durada

6 mesos

Jornada

35 h setmanals (100%)

Retribució bruta mensual

1.432,15 €, més la part proporcional de pagues extraordinàries

Requisits

Titulació mínima

CFGS Integració Social o altre d’equivalent o superior

Nivell llengua catalana

Suficiència (C1)

Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual

   

 

 1. VETLLADOR/A

Denominació del lloc

Vetllador/a

Llocs a cobrir

1

Durada

6 mesos

Jornada

35 h setmanals (100%)

Retribució bruta mensual

1.432,15 € més la part proporcional de pagues extraordinàries

Requisits

Titulació mínima

CFGM, certificat de professionalitat o CFGS en la Família de Serveis socioculturals i a la comunitat

Nivell llengua catalana

Suficiència (C1)

Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual

   

 

 1. AUXILIAR INFORMACIÓ

Denominació del lloc

Auxiliar d'informació

Llocs a cobrir

1

Durada

6 mesos

Jornada

35 h setmanals (100%)

Retribució bruta mensual

1.357,21 € més la part proporcional de pagues extraordinàries

Requisits

Titulació mínima

CFGM o certificat de professionalitat de la família administrativa i de gestió

Nivell llengua catalana

Suficiència (C1)

   

 

 1. AGENT CÍVIC

Denominació del lloc

Agent cívic

Llocs a cobrir

2

Durada

6 mesos

Jornada

35 h setmanals (100%)

Retribució bruta mensual

1.432,15 € més la part proporcional de pagues extraordinàries

Requisits

Titulació mínima

CFGM, certificat de professionalitat o CFGS en la Família de Serveis socioculturals i a la comunitat

Nivell llengua catalana

Suficiència (C1)

   

 

Sistema de selecció: concurs - oposició.

 

Requisits generals (a més dels exigits per a cada perfil):

 • Tenir 16 o més anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació
 • Trobar-se en situació d’atur i constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG).
 • Posseir la titulació exigida a la corresponent oferta específica.
 • No cotitzar en el moment de presentació de les instàncies a cap dels règims de la Seguretat Social.
 • Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies dels llocs a proveir.
 • Acceptar el compromís d'assistència i participació a la formació i tutories, ja siguin dins o fora de l'horari laboral, proposades pel servei d’Ocupació de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, durant el període de contractació o nomenament.

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable conforme es compleix cadascun dels requisits exigits a les bases generals i específiques
 • Model normalitzat de declaració responsable dels mèrits al·legats
 • Certificat nivell C1 català, si escau
 • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
 • Acreditació de la situació d’atur i inscripció com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO), presentant el document “Informe sobre la situació de DONO als efectes de participar en els programes del SOC per a persones desocupades
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable i autorització a l’ajuntament per consultar-lo. (Només en el cas d’optar al perfil d’integrador/a i vetllador/a)
 • Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. La data d’emissió ha de ser, com a màxim, d’un mes abans de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.
 • Titulació acadèmica exigida a les bases específiques per a cada lloc de treball concret.
 • Qualsevol documentació que acrediti estar en alguna de les situacions o col·lectius descrits a l’Annex 1 (certificat de discapacitat, volant històric d’empadronament, certificats de no tenir ingressos per prestacions o subsidis, etc).

 

Consulteu les bases generals i específiques de la convocatòria i el full informatiu on trobareu informació útil relativa a la documentació a presentar.

 

Termini de presentació d’instàncies: del 5 al 16 de maig de 2022, ambdós inclosos.

 

Proves selectives:

La prova 1 (coneixements) es durà a terme a l'Edifici de Cal Rapissa (carrer Ample, 25) el dia 20 de maig de 2022 en els horaris següents:

            Administratius/ves                  08:00 h

            Auxiliar d’arxiu                       09:00 h

            Auxiliar d’informació            10:00 h

            Agent cívic                                11:00 h

            Integrador/a                             12:00 h

            Vetllador/a                                13:00 h

 

Consulteu els continguts per a la preparació de les proves de l’Annex 1 de les bases específiques.

 

18/05/2022 S'ha publicat els resultats de la 1a Fase (admissió de les candidatures) amb la llista de persones admeses i excloses.

 

IMPORTANT:

S’ha modificat el lloc de realització d’aquesta prova, que es durà a terme a l’Edifici de Cal Rapissa (Promoció Econòmica), ubicat al carrer Ample número 25.

 

Les persones excloses poden presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la prova al perfil al que han optat per aportar la documentació original que acrediti el compliment del requisit o subsani el motiu d’exclusió. Revisada la documentació, el tribunal podrà declarar l’admissió de la persona candidata a la realització de les proves.

 

Les persones que hagin estat declarades admeses, marcades amb una X a la columna de català, resten convocades a la prova de coneixements de llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Aquesta prova es durà a terme el dia 23 de maig de 2022, a les 10:00 h a la Casa de Cultura (C. Salvador Casas, 26).

 

20/05/2022 S'ha publicat els resultats de la Prova 1 realitzada en el dia d'avui. Consulteu el document per veure el dia i l'hora en què heu estat convocats a la realització de l'Entrevista personal.

 

31/05/2022 S'ha publicat els resultats definitius del perfil d'ADMINISTRATIU.

 

02/06/2022 S'ha publicat els resultats definitius de la resta de perfils: AUXILIAR D'ARXIU, INTEGRADOR/A SOCIAL, VETLLADOR/A, AUXILIAR D'INFORMACIÓ I AGENT CÍVIC.




Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional