Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat una plaça d'Inspector de la Policia Local - TANCADA -13/4/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

 

Places: una plaça d’inspector/a de la Policia Local, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local, categoria d’inspector, del grup de titulació A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent
 • Estar en possessió del títol universitari de grau, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a, diplomat/a universitari/ària o equivalent o superior.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de Català (C1) o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria
 • Estar en possessió del permís de conduir de la classe A2 i B
 • Prendre el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir
 • Prendre el compromís de portar armes
 • Satisfer la taxa de drets d’examen

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 13 d’abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 

Amb la tramitació de la sol·licitud d’inscripció al procés selectiu no s’ha de portar la  la documentació acreditativa dels mèrits, què s’haurà de justificar més endavant, iniciada la fase de concurs.

 

Cal tenir en compte que la Prova 1 Projecte de Gestió, s’ha d’entrar per registre telemàtic com a màxim el dia 23 de maig de 2022.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

 

06/05/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 13 de juny de 2022
Hora: Pendent d’establir horaris
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: Prova 1 – Defensa oral Projecte de Gestió


Dia: 15 de juny de 2022
Hora: 09:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: Proves 2 i 3 (teòrica i pràctica)

 

07/06/2022 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com la modificació de la data de les proves:

 

Dia: 20 de juny de 2022
Horaris      
    10:00:00   AYMERICH CAMPS ISAAC
    10:25:00   BOTELLO SERRANO RAUL VICENTE
    10:50:00   HERNANDEZ MARTIN SERGI
    11:15:00   MUÑOZ VARELA DAVID
    11:40:00   RODRIGUEZ OTERO JESUS
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: Prova 1 – Defensa oral Projecte de Gestió


Dia: 22 de juny de 2022
Hora: 09:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: Proves 2 i 3 (teòrica i pràctica)

 

21/06/2022 S'ha publicat els resultats de la Prova 1.

 

30/06/2022 S'ha publicat els resultats de les proves 2 i 3.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs: s'obre un termini de 10 dies hàbils (fins el 14 de juliol de 2022) per tal que les persones que han superat les proves eliminatòries anteriors, aportin la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de concurs.

 

15/07/2022 S'ha publicat els resultats de la fase de concurs.

 

Es convoca a les persones aspirants a la realització de la Prova 5. Proves psicotècniques, que tindrà lloc el:

 

Dia: 21 de juliol de 2022
Hora: 08:30 hores
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

29/07/2022 S'ha publicat els resultats de la Prova 5. Proves psicotècniques i entrevista.

 

16/09/2022 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional