Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat una plaça de Cap del departament d'Esports - TANCADA -4/4/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CAP DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS

 

Places: 1 plaça de CAP DEL DEPARTAMENT D'ESPORTS, escala tècnica, categoria superior, grup de classificació A1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Cap del departament d’Esports

Grup de classificació: A1

Règim: personal laboral fix

Retribució bruta mensual: SB A1; CD Nivell de destí: 22; CE: 789,81 €

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Estar en possessió d'una de les titulacions següents:
  1. Llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport o el títol de grau corresponent.
  2. Llicenciatura o grau i a més títol de Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives
  Les persones aspirants d'estats membres de la Unió Europea han d'estar en possessió d'algun dels títols
  reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria. En el cas de
  presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a la persona aspirant acreditar la seva
  equivalència mitjançant homologació expedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC)
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun
  dels certificats o titulacions equivalents.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 5 al 25 d’abril de 2022, ambdós inclosos. (S'amplia aquest termini de l'1 al 20 de juny de 2022)

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen

També podeu consultar el full informatiu.

 

31/05/2022 S'ha publicat l'esmena de les Bases específiques i convocatòria, ampliant el termini de presentació d'instàncies.

 

13/07/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duràn a terme:

 

Dia: 14 de setembre de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

 

31/08/2022 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de llengua catalana, a la qual resten convocades les persones admeses marcades amb una X

 

Dia: 13 de setembre de 2022
Hora: 10:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

16/09/2022 S'ha publicat els resultats de la prova de català i de les proves 1 i 2.

 

Es convoca a la persona/es aspirants que ha/n superat les proves eliminatòries anteriors a la realització de les proves 3 i 4:

 

Dia: 22 de setembre de 2022
Hora: 09:30 hores
Lloc: 1a planta Casa Consistorial (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n)
Proves inicialment previstes: Proves 3 (psicotècniques) i 4 (entrevista competencial)

 

26/09/2022 S'ha publicat els resultats de les proves 3 i 4.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs:

 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals. La data límit per aportar la documentació és el dia 10 d’octubre de 2022.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

 

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 

02/11/2022 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional