Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat una plaça de Cap del departament d'Esports4/4/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CAP DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS

 

Places: 1 plaça de CAP DEL DEPARTAMENT D'ESPORTS, escala tècnica, categoria superior, grup de classificació A1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Cap del departament d’Esports

Grup de classificació: A1

Règim: personal laboral fix

Retribució bruta mensual: SB A1; CD Nivell de destí: 22; CE: 789,81 €

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  •  Estar en possessió d’un títol de Grau o Llicenciatura Universitària o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 5 al 25 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional