Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça de Tècnic/a especialista superior TIC - TANCADA -4/4/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA SUPERIOR TIC

 

Places: 1 plaça de TÈCNIC/A ESPECIALISTA SUPERIOR TIC, escala d’administració especial, sotsescala de serveis especials, classe de comeses especials, categoria tècnica especialista, enquadrada dins del grup de classificació B de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació: Tècnic/a especialista superior TIC

Relació jurídica: personal funcionari de carrera

Grup de classificació: B

Retribucions: SB Grup B; CD nivell 20; complement específic anual 2.005,92 €

Funcions: Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base segona, les persones aspirants hauran de:

  • Estar en possessió del títol de Cicle formatiu de grau superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: D’acord amb l’establert a la DA 6a de la Llei 20/2021, el procediment de selecció serà el de concurs.

 

Període de presentació d’instàncies: Del 5 al 25 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,70 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

11/05/2022 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de la prova de català:

 

Dia:     27 de maig de 2022

Hora:   10:00 h

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

Es convoca les persones aspirants a la realització de l'entrevista curricular, que es durà a terme el dia 26 de maig de 2022, a la primera planta de la Casa consistorial (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n) en els horaris següents:

 

Hora Cognoms, nom
11:00 BARO GOMEZ EDGAR
11:20 FALOMI BOIXEDA MARIA TERESA
11:40 GALLARDO CAÑELLAS SANTIAGO
12:00 GONZALEZ CASTILLO RAMON FRANCISCO
12:20 JIMENEZ ALONSO ALBERTO
12:40 LOPEZ LINDE JONATHAN
13:00 OUBASLAM BEN YOUSSEF JAOUAD

 

24/05/2022 S'ha acordat la modificació de la data i hora de la prova de català:

 

Dia:     31 de maig de 2022

Hora:   10:30 h

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

15/06/2022 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional