Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu Comissió de serveis per a la cobertura temporal d'un lloc de treball de Cap del departament d'Ensenyament - TANCADA -31/3/2022


PROCÉS SELECTIU D’URGÈNCIA PER COBRIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, PER COMISSIÓ DE SERVEI

 

Perfil seleccionat: CAP DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, classe tècnica, categoria de tècnic superior, grup de titulació A1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació: Cap del departament d'Ensenyament

Grup de titulació: A1

Sistema de selecció: comissió de serveis

Retribució bruta mensual: SB categoria A1; CD Nivell de destí 22; CE: 8.383,48 €

Durada: Mentre no es realitzi la provisió definitiva i, com a màxim, 1 any prorrogable un altre any més

 

Requisits:

Entre d’altres:

 • Ser funcionari/ària de carrera o personal laboral fix de qualsevol Administració Pública pertanyent al grup de classificació A subgrup A1.
 • Estar en situació de servei actiu o altra situació administrativa que permeti una comissió de serveis.
 • Estar en possessió de la titulació de grau o equivalent
 • Estar en possessió del nivell de suficiència (C1) de català
 • Acreditar que no consten antecedents per delictes de naturalesa sexual

Període de presentació d’instàncies: De l’1 a l’11 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

Documentació:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable
 • Acreditació del nivell de suficiència (C1) de llengua catalana.
 • DNI
 • Certificació lliurada per l'òrgan competent de l'administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix de la persona concursant, cos o escala a què pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, així com que es troba en servei actiu
 • Currículum de la persona aspirant
 • Relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu i justificants acreditatius 

Procediment de selecció: La Comissió de valoració analitzarà l’experiència professional i la formació de les  persones participants, i emetrà un informe d'idoneïtat

 

Taxa de drets d’examen: No s’estableix

 

16/05/2022 Segons informe de la Comissió de valoració, aquesta convocatòria ha estat declarada deserta.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional