Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per a la cobertura interina d'un lloc de treball de Cap de Promoció Econòmica - TANCADA -22/2/2022


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

Perfil seleccionat:  Cap de Promoció Econòmica

Grup de classificació: A1

Nivell de complement destinació: 22

Complement específic anual: 7.427,28 €

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió, en el moment de presentació de instàncies, del títol de llicenciatura, grau universitari o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 22 de febrer al 14 de març de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies, només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

L’acreditació dels mèrits es realitza posteriorment, en la Fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu.

 

29/03/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives que es duran a terme:

 

Dia: 22 d’abril de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: proves: 1 i 2

 

Les persones excloses disposen de 10 dies hàbils per esmenar la seva sol·licitud. Termini d'al·legacions del 30 de març al 12 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

 

19/04/2022 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

29/04/2022 S'ha publicat els resultats provisionals de la Fase d'oposició.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 13 de maig de 2022.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 20/05/2022 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional