Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a - TANCADA -22/2/2022


PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

 

Perfil seleccionat:  Arquitecte/a tècnic/a

Grup de classificació: A2

Règim: funcionari/ària interí/na

Retribució bruta mensual: SB A2; CD Nivell de destí: 23; CE: 658,09€ 

 

El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació universitària oficial d’arquitectura tècnica o equivalent, que habiliti per a l’exercici de les activitats professionals regulades d’arquitecte tècnic segons la normativa vigent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 22 de febrer al 14 de març de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies, només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

L’acreditació dels mèrits es realitza posteriorment, en la Fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu.

 

24/03/2022 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives que es duran a terme:

 

Dia: 4 d’abril de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: proves 1, 2 i 3

 

07/04/2022 S'han publicat els resultats de la fase d'oposició.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

 •  El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 03/05/2022 S'ha publicat l'acta amb els resultats definitius del procés selectiu.

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional