Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per a la cobertura temporal, mitjançant comissió de servei, de SET llocs d'Agent de la Policia Local - TANCADA -16/2/2022


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA TEMPORAL, MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEI, DE SET LLOCS DE TREBALL D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

Objecte: Cobertura, amb caràcter urgent i inajornable, mitjançant COMISSIÓ DE SERVEI de caràcter voluntari.

 

Places:  SET llocs de treball d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

 

Cobertura temporal, mitjançant comissió de servei, entre personal funcionari de carrera en actiu de cossos policia local de Catalunya, del cos de mossos d'esquadra i els de forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya.

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació del lloc de treball: Agent de la Policia Local

Grup de titulació: C2

Règim: funcionari/ària de carrera

Sistema de selecció: comissió de servei

Retribució bruta mensual: SB C1; CD Nivell de destí: 14; CE: 960,60€; més els complements que corresponguin segons les condicions del lloc de treball

Durada: Mentre no es realitzi la provisió definitiva i, com a màxim, 1 any prorrogable un altre any més

 

Requisits: (entre d’altres)

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • No superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Ser funcionari/ària de carrera en la categoria d’agent en servei actiu a qualsevol cos de policia local de Catalunya, cos de mossos d’esquadra o forces i cossos de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya.
 • Haver superat el curs bàsic impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, o haver estat nomenat/da funcionari/ària de carrera abans de l’entrada en vigor de la Llei 16/1991 de les policies Locals de Catalunya.
 • Estar en situació de servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que faculti l’administració d’origen a autoritzar una comissió de servei.
 • Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària, graduat escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir vigents de les classes A2 i B
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Període de presentació d’instàncies: Del 17 de febrer al 8 de març de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable
 • Còpia simple o escaneig del DNI
 • Còpia simple o escaneig dels carnets de conduir A2 i B
 • Certificació lliurada per l'òrgan competent de l'administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de carrera de la persona concursant, cos o escala a què pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, així com que es troba en servei actiu
 • Document de l’administració de procedència pel qual mostra la seva conformitat amb l’autorització d’una comissió de servei
 • Currículum de la persona aspirant, en el qual hauran de fer constar els llocs de treball ocupats fins al moment de la presentació, especificant tipus de tasca, càrrec, temps, etc., acompanyat de l’informe de vida laboral actualitzat, que confirmi les dades incloses al Currículum
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de valoració del concurs de mèrits

Registre: 

Podeu tramitar la vostra sol·licitud mitjançant registre d’entrada de forma telemàtica, a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen: No s’estableix.

 

Aquesta convocatòria ha resultat deserta en no haver-se presentat cap candidatura.

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional