Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball de Tècnic/a mitjà/na d'Ensenyament - TANCADA -7/12/2021


PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’ENSENYAMENT

 

Perfil seleccionat:  Tècnic/a mitjà/na d’Ensenyament

Tipus de personal:  Borsa de treball que servirà per cobrir les possibles necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/res o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

Grup de titulació:   A2

Retribucions: En funció de les vacants que es vagin produint

 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació universitària mínima de Grau universitari o Diplomatura
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò previst a l’apartat 6 de la base general quarta
 • Acreditar que no consten antecedents de delictes de naturalesa sexual, en els termes del que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, que ha modificat l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 8 al 27 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies, només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

L’acreditació dels mèrits es realitza posteriorment, en la Fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

20/01/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses.

 

15/02/2022 S'ha publicat l'acta de resultats del procés selectiu. Convocatòria deserta.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional