Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a - TANCADA -19/10/2021


PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

 

Perfil seleccionat:  Arquitecte/a tècnic/a

Tipus de personal:  Borsa de treball personal Laboral temporal / funcionari/ària de carrera

Grup de titulació:   A2

Retribucions: En funció de les vacants que es vagin produint

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació universitària mínima d’arquitectura tècnica o equivalent
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb allò previst a l’apartat 6 de la base general quarta

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 20 d’octubre al 8 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies, només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

L’acreditació dels mèrits es realitza posteriorment en la Fase de concurs.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

17/11/2021 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives que es duran a terme el proper:

 

Dia: 24 de novembre de 2021
Hora: 9 hores del matí
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26 (Olesa de Montserrat)
Proves inicialment previstes: proves 1, 2 i 3

 

02/12/2021 S'ha publicat l'acta de resultats de la Fase d'oposició.

 

Les persones aspirants relacionades han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits, en els termes previstos a les bases generals, i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats a la Seu Electrònica del web municipal, és a dir, fins el dia 20 de desembre de 2021.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

14/12/2021 S'ha publicat l'acta amb els resultats definitius de la Borsa de treball.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional