Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Conserge d'escola - TANCADA -17/8/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CONSERGE D’ESCOLA

 

Plaça: 1 plaça de CONSERGE D’ESCOLA, classe personal d’oficis, categoría d’operari, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió com a mínim del títol de certificat d’esolcaritat o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell bàsic (A2) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 13 d’agost al 01 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   8,10€

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

13/09/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

29/09/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, així com la modificació del lloc de les proves i la convocatòria per la prova de català:

 

PROVES 1, 2 i 3

Dia:        6 d´octubre de 2021

Hora:     09:00 h           

Lloc:      Escorxador

Adreça: c. Jacint Verdaguer, 30

 

PROVA CATALÀ

Dia:        1 d´octubre de 2021

Hora:     10:00 h           

Lloc:      Casa de Cultura

Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

 

08/10/2021 S'ha publicat l'acta de resultats de la prova de català efectuada el dia 1 d'octubre de 2021 i l'acta de les proves 1 i 2.

 

Es convoca a les persones aspirants que han superat les proves eliminatòries anteriors i no han presentat el certificat d'equivalència de nivell bàsic (A2) de català, a la superació d'aquesta prova amb caràcter obligatori i eliminatori i que es durà a terme:

 

Cognoms, nom

ANDREU BOUZA, XAVIER

DALMASES ALONSO, JORDI

MARTINEZ TORRENTS, FRANCESC

 

Dia: 13 d’octubre de 2021
Hora: 12:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 25 d'octubre de 2021.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsadesde les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

15/10/2021 S'ha publicat l'acta amb els resultats de la prova de nivell bàsic (A2) de català (2a convocatòria), efectuada el dia 13 d'octubre de 2021.

 

09/11/2021 S'ha publicat l'acta d'esmena de resultats de la prova 2 pràctica.

 

10/11/2021 S'ha publicat l'acta de resultats de la valoració en Fase de mèrits. Es convoca a les persones aspirants relacionades, a la realització de la Prova 3. Entrevista competencial, que es durà a terme:

 

Dia:    17 de novembre de 2021
Lloc:   Casa de Cultura

 

Hora

Cognoms i nom

09:00

ABRIL ESCOLANO, DANIEL

09:20

ANDREU BOUZA, XAVIER

09:40

CASTAÑEIRA BETIGER, VIRGINA ROSALIA

10:00

DALMASES ALONSO, JORDI

10:20

GRAELLS CLEMENTE, NÚRIA

10:40

HITA GARCIA-DURAN, GUILLEM

11:10

JORNET PIÑERO, PAULA

11:30

JURADO BUJANDA, ALMUDENA

11:50

MARTINEZ TORRENTS, FRANCESC

12:10

MAS HERRADOR, ALBERT

12:30

NAVARRO BARBERAN, BERNADETTE

12:50

POZO VENDRELL, XAVIER

13:10

PRADO MERINO, ZULEMA

 

25/11/2021 S'ha publicat l'acta amb els resultats de la prova 3, esmena de mèrits i resultats finals del procés selectiu.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional