Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de 2 places de socorrista piscines - TANCADA -3/6/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT DUES PLACES DE SOCORRISTA PISCINES

 

Places: 2 places de SOCORRISTA PISCINES, en diverses tipologies de jornada, classe tècnica, categoria de tècnics/ques especialistes, grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  • Estar en possessió de la titulació acadèmica de títol de cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic d’Esport en Salvament i Socorrisme, o bé certificat d’homologació dels títols a les escoles on s’imparteixi aquesta formació.
  • Certificat d’estar inscrit/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o al Col·legi de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.
  • Aportar certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

15/07/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duran a terme el proper:

 

Dia: 30 de juliol de 2021
Hora: 09:00 h
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

RECORDEU QUE PER FER LA PROVA 3 CAL PORTAR UN CERTIFICAT MÈDIC CONFORME REUNIU LES CONDICIONS FÍSIQUES PER FER LES PROVES FÍSIQUES I ROBA ESPORTIVA D'AIGUA: banyador, gorro, xancles i ulleres (opcional).

 

23/07/2021 Les persones aspirants admeses que no hagin aportat la certificació d'equivalència del nivell de suficiència de català, marcades amb una X a la corresponent casella de la llista provisional, han de realitzar una prova obligatòria i eliminatòria que es qualificarà com a APTE/A - NO APTE/A, i que es durà a terme:

 

Dia:   27 de juliol de 2021

Hora:    15:30 h

Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

26/07/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

30/07/2021 S'ha publicat l'acta de constitució, desenvolupament i resultats. Aquesta convocatòria ha resultat deserta.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional