Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de 4 places de monitor/a esportiu/va3/6/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT QUATRE PLACES DE MONITOR/A ESPORTIU/VA

 

Places: 4 places de MONITOR/A ESPORTIU/VA, en diverses tipologies de jornada,  classe tècnica, categoria de tècnics/ques especialistes, grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  • Estar en possessió de la titulació acadèmica de títol de cicle formatiu de grau superior en Activitats Físiques i Esportives o titulació/homologació equivalent o superior, d’acord amb l’establert a la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, o bé acreditar una experiència com a monitor/a esportiu d’un servei esportiu municipal mínima de 10 anys.
  • Certificat d’estar inscrit/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o al Col·legi de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.
  • Aportar certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional