Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Redactor - productor especialista en multimèdia (II) - TANCADA -3/6/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA DE REDACTOR/A PRODUCTOR/A ESPECIALISTA EN MULTIMÈDIA

 

Places: 1 plaça de  REDACTOR/A – PRODUCTOR/A especialista en multimèdia, classe tècnica, categoria de tècnics especialistes, grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior 
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 4 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

08/07/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duràn a terme:

 

Dia: 27 de juliol de 2021
Hora: 9 hores del matí
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

23/07/2021 Les persones aspirants admeses que no hagin aportat la certificació d'equivalència del nivell de suficiència de català, marcades amb una X a la corresponent casella de la llista provisional, han de realitzar una prova obligatòria i eliminatòria que es qualificarà com a APTE/A - NO APTE/A, i que es durà a terme:

 

Dia:   27 de juliol de 2021

Hora:    15:30 h

Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

26/07/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

26/07/2021 S'ha publicat la rectificació de la llista definitiva.

 

29/07/2021 S'ha publicat l'acta de constitució, desenvolupament i resultats de les proves 1, 2 i 3. Les persones aspirants que les hagin superades, resten convocades a la realització de les proves 4 i 5 (psicotècnic i entrevista competencial) que es duran a terme:

 

Dia: 26 d’agost de 2021
Hora: 16:00 hores
Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Sala de Juntes)

 

03/09/2021. S'ha publicat l'acta de desenvolupament i resultats de les proves 4 i 5 

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició poden aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals fins el dia 17 de setembre de 2021.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència laboral s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

Els cursos, activitats formatives i titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc a cobrir s'acredtien mitjaçant títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, administracions públiques, col·legis professionals, o centres autoritzats amb indicació expressa de la denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit.

 

25/10/2021 S'ha publicat els resultats finals del procés selectiu.

 

23/11/2021 S'ha publicat l'acta de revisió de mèrits.

 

17/12/2021 S'ha publicat l'acta d'esmena d'ofici de resultats.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional