Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta 5 llocs de treball convocatòria implementació Plans d'ocupació de gestió municipal (DIBA 2021)18/3/2021


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR DIVERSES BORSES DE TREBALL PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D’OCUPACIÓ DE GESTIÓ MUNICIPAL

 

Requisits generals:

 • Trobar-se en situació d’atur i constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG).
 • Posseir la titulació i/o l’experiència exigida a la corresponent oferta específica.
 • No cotitzar en el moment de presentació de les instàncies a cap dels règims de la Seguretat Social.
 • Complir els requisits específics contemplats per a cada tipologia de lloc de treball a les bases específiques

 

Jornada setmanal: 37,5 hores

 

Període de contractació: 6 mesos

 

Llocs de treball:

 

Oficial paleta

Llocs a cobrir: 1

Retribució mensual bruta: 1.350 €

Requisits específics:

 • Experiència professional acreditada mínima de sis mesos.
 • Conèixer la llengua castellana o catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat 

Oficials jardiners

Llocs a cobrir: 2

Retribució mensual bruta: 1.350 €

Requisits específics:

 • Experiència professional acreditada mínima de 6 mesos.
 • Conèixer la llengua castellana o catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat

Administratiu/va

Llocs a cobrir: 1

Retribució mensual bruta: 1.350 €

Requisits específics:

 • Titulació mínima: Grau Mitjà de Gestió Administrativa o FP I Administració o Batxillerat
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
 • Tenir 6 mesos d’experiència laboral amb el perfil d’administratiu

Administratiu/va

Llocs a cobrir: 1

Retribució mensual bruta: 1.350 €

Requisits específics:

 • Titulació mínima: Grau Mitjà de Gestió Administrativa o FP I Administració o Batxillerat
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i els 29 anys
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 19 de març al 7 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen: No s’estableix taxa de drets d’examen per a aquesta convocatòria

 

Teniu a la vostra disposició el document Full informatiu on trobareu informació important relativa a la documentació a aportar.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

 

29/04/2021. S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves que es duran a terme:

 

Proves de català i castellà per a tots els aspirants que no hagin acreditat el nivell corresponent al lloc de treball al qual es vol accedir:

 

Dia:     7 de maig de 2021

Hora:   9 hores

Lloc:    Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

             c/ Salvador Casas i Baltasar, 26

 

Aquells que disposin de la documentació acreditativa del nivell de català o castellà exigit per al lloc de treball al que volen optar, poden aportar-la mitjançant registre d’entrada al Registre general de documents abans de la realització de les proves.

 

Prova Pràctica. Les persones que hagin superat les proves de nivell de català o castellà o que hagin aportat la documentació acreditativa del nivell corresponent queden convocades per realitzar la prova pràctica:

 

Dia:     11 de maig de 2021

Hora:   9:30 hores

Lloc:    Edifici de l’escorxador

            c/ Jacint Verdaguer, 30

 

IMPORTANT!

Per donar compliment al protocol de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per accedir a les dependències municipals el dia de les proves, cal entregar el model de Declaració responsable per participar en proves selectives degudament emplenat i signat. Aquest imprès l’heu de descarregar de l’apartat DOCUMENTS d’aquesta pàgina. L'HEU DE PORTAR EN FORMAT PAPER EL DIA DE LES PROVES

 

Les persones convocades han de portar bolígraf i mascareta i seguir les indicacions del personal responsable, especialment les mesures preventives per fer front a la propagació de la COVID-19, com ara posar-se la mascareta obligatòria, respectar les zones diferenciades d’entrada i sortida, mantenir la distància de seguretat, i prendre mesures higièniques, entre d’altres.

 

05/05/2021. Es publica esmena de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

 

10/05/2021. Es publiquen els resultats de les proves de nivell de català i castellà.

 

12/05/2021.  Es publiquen els resultats de la segona fase (prova pràctica).

 

Els aspirants que hagin superat la segona fase (puntuació igual o superior a 15 punts a la prova pràctica) pasen a la tercera fase: puntuació segons criteris socioeconòmics i familiars i la quarta fase: valoració curricular, segons la documentació aportada per cada aspirant.

 

En els pròxims dies es publicaran els resultats de la tercera i quarta fase i es convocaran mitjançant publicació a la pàgina web i tauler d'anuncis a les cinc persones candidates per cada lloc de treball que hagin obtingut la major puntuació en el total dels resultats de les anteriors fases per realitzar la cinquena fase (entrevista personal). 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional