Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de 2 places Redactor - productor8/2/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT DUES PLACES DE REDACTOR PRODUCTOR

 

Places: 2 places de  REDACTOR - PRODUCTOR, classe tècnica, categoria de tècnics especialistes, grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 8 de febrer a l’1 de març de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. Cal acompanyar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable que trobareu a l'apartat 'Documents' d'aquest anunci.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Atès que hi ha dues convocatòries obertes relatives a llocs de treball de Redactor productor, cal especificar a quina convocatòria us voleu presentar.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

16/03/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la designació del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves que es duran a terme:

 

Dia: 6 d’abril de 2021
Hora: 9 h del matí
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

31/03/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses

 

13/04/2021 S'ha publicat els resultats parcials de la Fase d'oposició (proves 1, 2 i 3). Les persones aspirants que han superat aquestes proves eliminatòries, resten convocades a la realització de les proves 4 i 5, que es duran a terme:

 

Dia:       23 d’abril de 2021
Hora:     9 hores
Lloc:      Casa de Cultura
Proves inicialment previstes: Prova 4 – Proves psicotècniques i Prova 5 – Entrevista
competencial

 

29/04/2021 S'ha publicat els resultats de la Fase d'oposició.

 

Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases reguladores fins el dia 13 de maig de 2021.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

20/05/2021 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional