Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de dues places d'Agent de la Policia Local per mobilitat interadministrativa28/1/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 2 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

 

 

Places: DUES places d’AGENT de la Policia Local, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, categoria d'agent, del grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

 • Ser funcionari/ària de carrera de cossos de policia local d’algun dels municipis de Catalunya.
 • Haver superat el curs bàsic impartit per l’ISPC o un altre d’homologat i equivalent
 • Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari/ària de carrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • No superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en ESO, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Procés selectiu: Mobilitat interadministrativa. Concurs específic

 

Període de presentació d’instàncies: del 29 de gener al 17 de febrer de 2021 (ambdós inclosos)

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar la documentació següent:

 

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable, així com declaració jurada (adjunts al model de sol·licitud i que trobareu com a DOCUMENTS d’aquesta oferta)
 • DNI
 • Certificat del nivell intermedi (B2) de català, emès per la Junta Permanent de català o altre equivalent o superior
 • Permís de conduir de les classes A i B
 • Certificació lliurada per l'òrgan competent de l'Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari/ària de carrera, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat

 

La documentació acreditativa dels mèrits no cal aportar-la fins el moment d’haver superat les proves.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional