Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'urgència de Tècnics/ques en orientació laboral27/1/2021


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’URGÈNCIA DE TÈCNICS/QUES EN ORIENTACIÓ LABORAL

 

Borsa de treball:  per cobrir possibles necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Estar en possessió, preferentment, del títol de tècnic superior en psicologia, psicopedagogia, pedagogia o sociologia, o en el seu defecte, qualsevol tècnic superior que demostri 6 mesos d’experiència en orientació laboral.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb l’establert a l’apartat f) de la base general segona, que s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 28 de gener al 8 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26  =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable, degudament emplenats i signats.
 • Currículum vitae
 • DNI
 • Certificat d’equivalència del nivell de suficiència de català (C1)
 • Titulació acadèmica
 • Mèrits a valorar a la fase de concurs, mitjançant els documents establerts a l’apartat 5.3 de la base general cinquena

 

Determinació del dia, hora i lloc de les proves:

Dia                  17 de febrer de 2021

Hora                9 hores del matí

Lloc                 Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça:           Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1, prova 2 i entrevista

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

 

15/02/2021 S'ha publicat els resultats de la fase d'admissió. Les persones que no hagin pagat la taxa i resultin inadmesses únicament per aquest motiu, poden subsanar el motiu d'inadmissió aportant el justificant de pagament, com a màxim, abans de l'inici de les proves selectives.

 

En el cas que alguna persona aspirant no es trobi relacionada a la llista de persones admeses i tampoc a la de no admeses, poseu-vos en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'ajuntament al telèfon 937780050 (Ext. 4261). Disculpeu les molèsties

 

23/02/2021 S'ha publicat els resultats parcials de les proves 1, 2 i català. Les persones que hagin superat totes les proves, resten convocades a la realització de la prova 3 que es durà a terme el dia 25 de febrer de 2021 a la Sala d'actes de Cal Rapissa (c. Ample, 25) en els horaris següents:

 

HORARI

DNI*

9:00:00

*****188A

9:20:00

*****914X

9:40:00

*****414B

10:00:00

*****978Z

10:20:00

*****252A

10:40:00

*****585V

11:00:00

*****980M

11:20:00

*****327C

 

26/02/2021 S'ha publicat els resultats defintius del procés selectiu. 

 

Tal com estableixen les bases generals i específiques, les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d'acord amb l'ordre de preferència establert i ser nomenades amb caràcter no permanent. 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional