Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

REACTIVACIÓ Oferta de 7 places d'Agent de la Policia Local (Procés selectiu tancat)25/10/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 7 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

 

Places: SET places d’AGENT de la Policia Local, escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, categoria d'agent, del grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

 

Reserva: Es reserven 2 places per a dones, d'acord amb les previsions de la nova disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, introduïda a l'esmentada norma mitjançant la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada en el DOGC Número 8124 de 30 d'abril de 2020. En cas que aquestes places reservades quedin desertes, s'acumularan a la resta de places del torn lliure.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. Les persones aspirants que tinguin aprovat amb anterioritat el curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya hauran de presentar en la Unitat de Selecció del Departament de Recursos Humans el permís de conduir A2 en el moment d'iniciar el període de pràctiques professionals, amb el compromís de tenir-lo vigent mentre mantingui la relació funcionarial amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. En cas de no disposar de l'esmentat permís de conduir en el moment d'iniciar el període de pràctiques professionals, tindran com a data límit la que correspongui a la finalització per a la resta de persones aspirants del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La no presentació d'aquest permís comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

Procés selectiu: concurs oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 25 de gener al 15 de febrer de 2021 (ambdós inclosos)

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. Cal acompanyar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable que trobareu a l'apartat 'Documents' d'aquest anunci.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

 

10/03/2021 Atès el gran nombre de sol·licituds presentades, està previst publicar la llista provisional de persones admeses i excloses entre finals d'aquesta setmana i principis de la setmana vinent. Trobareu tota la informació aquí.

 

18/03/2021 S’ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el tribunal i el dia, hora i lloc de les proves que es duran a terme:

 

Dia:           12 de abril de 2021        

Hora:        10:00 hores del matí     

Lloc:          Pavelló municipal Salvador Boada

Adreça:    Carrer de l'Urgell, 90

Proves previstes inicialment: Prova 1 i prova 2.

 

Es determina la realització de les dues primeres proves de manera continuada en una sola sessió. La correcció de la segona prova restarà condicionada a la superació de la prova 1, d'acord amb l'ordre establert en les bases reguladores.

 

El termini per a la presentació d’al·legacions és des del dia 19/03/21 a l’01/04/21, ambdós inclosos. Les esmenes s'han de presentar per registre d'entrada, bé de manera presencial sol·licitant cita prèvia, bé de manera telemàtica mitjançant el tràmit 'Instància general' de l'apartat 'Tramits' de la Seu Electrònica del web municipal: https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/CdS.html?idioma=ca

 

IMPORTANT!

Per donar compliment al protocol de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per accedir a les dependències municipals el dia de les proves, cal entregar el model de Declaració responsable per participar en proves selectives degudament emplenat i signat. Aquest imprès l’heu de descarregar de l’apartat DOCUMENTS d’aquesta pàgina. L'HEU DE PORTAR EN FORMAT PAPER EL DIA DE LES PROVES

 

La no presentació d’aquesta declaració implicarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

 

INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A LES INSTAL·LACIONS PER REALITZAR PROVES SELECTIVES:

 • Les persones aspirants hauran d’entregar emplenat i signat el model de declaració responsable el mateix dia de la realització de les proves selectives, i hauran d’entregar una declaració per cada prova convocada, sempre que siguin proves convocades en diferents dies.
 • Amb la publicació de la llista definitiva, s’establirà l’ordre i el lloc concret on s’ha de presentar cada aspirant, així com les instruccions específiques que calgui.
 • Les persones aspirants han de mantenir en tot moment la distancia de seguretat, de com a mínim 2 metres, amb la resta d’aspirants i accedir a les instal·lacions i dur a terme les proves amb la mascareta posada.
 • Hi haurà diferents punts d’accés amb els corresponents dispensadors de gel hidroalcohòlic, que s’han de fer servir, com a mínim, abans d’entrar al recinte i a la sortida del mateix.
 • Cal que les persones aspirants portin els seu propi bolígraf per la realització de les proves, i tinguin a mà el DNI o document identificatiu original

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

 

09/04/2021 S’ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

                                          

Les persones aspirants admeses estan convocades a la realització de les proves 1 i 2, que es duran a terme el proper dilluns dia 12 d’abril de 2021 a les 10 h al Pavelló esportiu municipal Salvador Boada. Llegiu bé les anteriors indicacions per accedir a les proves.

 

Es recomana fer ús del transport públic. En cas de desplaçar-vos amb vehicle particular, us facilitem alguns dels possibles estacionaments pròxims d’ús públic i gratuït.

 

Plànol aparcaments habilitats al pavelló del PS7 places d'agent

 

Us recomanem venir amb suficient antelació, ja que es pot veure afectada la mobilitat.

 

Recordeu que és molt important dur la mascareta posada, i portar DNI i la Declaració responsable per participar en proves selectives a la mà. També es recomana portar dos bolígrafs i assegurar-se que funcionen.

 

Un cop us sigui assignat el vostre seient, si necessiteu sortir per anar al lavabo o qualsevol altre motiu, no podreu tornar a entrar per continuar amb la prova o fer la resta de proves. Un cop comencin les proves no podreu tenir mòbils, rellotges intel·ligents ni qualsevol altre dispositiu electrònic, ni podreu agafar res de les vostres bosses o motxilles.

 

S’habilitaran dos accessos diferenciats per evitar aglomeracions. Reviseu quin és l'accés al que us heu de dirigir en funció del vostre primer cognom:

ACCÉS 1               de ABELLAN a MORENAS

ACCÉS 2               de MORENO a ZOUBAI

 

Resteu atents a les senyalitzacions d'entrada i sortida, aforaments, etc.

 

IMPORTANT: Ateses les restriccions de mobilitat entre comarques, per tal de justificar el desplaçament des de fora del Baix Llobregat, és suficient amb el formulari d'autoresponsabilitat degudament emplenat i signat, juntament amb la llista provisional i definitiva on indica el vostre nom i cognoms, així com el dia, hora i lloc de les proves.

 

13/04/2021 S'ha publicat els resultats parcials de la Fase d'oposició, Proves 1 i 2 realitzades el dia 12 d'abril de 2021.

 

Les persones aspirants que hagin superat les proves 1 i 2 resten convocades a la realització de la Prova 3. Aptitud física, que es durà a terme:

 

Dia:       16 d’abril de 2021

Hora:     vegeu el número assignat a la vostra candidatura

                   08:30 hores en 1a convocatòria (número 1 a 32)

                   11:30 hores en 2a convocatòria (número 33 a 64)

Lloc:      Pavelló esportiu municipal Salvador Boada

Adreça: c. Urgell, 90

 

Recordeu que, tal com recullen les bases específiques, cal portar el certificat mèdic oficial conforme es reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme.

 

També serà necessari que empleneu de nou el model de declaració responsable per accedir a les proves selectives amb data del dia 16 d’abril de 2021.

 

Les persones aspirants que superin la prova 3 i no tinguin acreditat el nivell intermedi B2 de català, resten convocades a la realització de la Prova 4. Coneixement de la llengua catalana, que es durà a terme:

 

Dia:       20 d’abril de 2021

Hora:     9:00 hores

Lloc:      Casa de Cultura

Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

19/04/2021 S'ha publicat els resultats de la prova 3 Proves físiques realitzades el dia 16/04/2021

 

Desenvolupament de la Fase de concurs

Les persones aspirants que hagin superat les proves 1, 2 i 3 han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits, en els termes previstos a les bases reguladores, i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats a la Seu Electrònica del web municipal.

 

07/05/2021 S'ha publicat els resultats de la Fase de concurs

 

Es convoca a les persones aspirants classificades entre les 35 primeres posicions a la realització de la Prova 5 (psicotècnica i entrevista competencial, que es durà a terme:

 

Proves psicotècniques

Dia:     10 de maig de 2021

Hora    9 hores de matí

Lloc:    Edifici de l’Escorxador (c. Jacint Verdaguer, 30)

 

Entrevista per competències

Dies:    11, 12 i 13 de maig de 2021

Hora:   08:30 del matí

Lloc:    Comissaria de la Policia Local (c. Amadeu Paltor, 28)

L’horari de les entrevistes individuals es concretarà a la finalització de les proves psicotècniques.

 

Es recorda que cal portar mascareta, bolígraf, declaració responsable per accedir a les instal·lacions municipals i DNI original.

 

10/05/2021 Es convoca a es persones aspirants que s'han presentat als psicotècnics, a la realització de la prova 5 - Entrevista per competències, en els dies i horaris següents:

 

DIA HORA DNI*
11/05/2021 08:30 *****033Y
11/05/2021 09:30 *****426L
11/05/2021 10:30 *****697Y
11/05/2021 12:00 *****782J
11/05/2021 12:00 *****465C
11/05/2021 13:00 *****706P
11/05/2021 13:00 *****838P
11/05/2021 14:00 *****403E
11/05/2021 14:00 *****565Q
11/05/2021 16:30 *****646E
11/05/2021 17:30 *****446Z
11/05/2021 17:30 *****224P
11/05/2021 18:30 *****984L
11/05/2021 18:30 *****282T
12/05/2021 08:30 *****732G
12/05/2021 09:30 *****932A
12/05/2021 10:30 *****125M
12/05/2021 12:00 *****325B
12/05/2021 13:00 *****823P
12/05/2021 14:00 *****659X
12/05/2021 14:00 *****024B
12/05/2021 16:30 *****407F
12/05/2021 16:30 *****354Y
12/05/2021 17:30 *****620N
12/05/2021 17:30 *****244N
12/05/2021 18:30 *****139W
12/05/2021 18:30 *****704A
12/05/2021 NP *****880Z
13/05/2021 08:00 *****996M
13/05/2021 09:00 *****293H
13/05/2021 10:00 *****986X
13/05/2021 11:00 *****687Y
13/05/2021 12:30 *****427L
13/05/2021 13:30 *****764C
13/05/2021 NP *****955H

 

13/05/2021 S'ha publicat l'esmena dels resultats de la Fase de valoració del concurs de mèrits.

 

Properament es publicarà els resultats de la Prova 5 - Proves psicotècniques i entrevista per competències i s'anunciarà les persones que l'han superada. Així mateix, s'establirà l'ordre de prelació i es convocarà les persones que han de passar la Prova 6 - Reconeixement mèdic entre els dies 20 i 25 de maig de 2021.

 

18/05/2021 S'ha publicat els resultats de la prova 5 - Proves psicotècniques i entrevista per competències.

 

Les persones aspirants que han superat totes les proves eliminatòries anteriors, resten convocades a la realització de la prova 6 – Reconeixement mèdic, en el lloc, dia i horaris següents:

 

Lloc:                MB PREVENT

Adreça:           Ctra. Cardona, 56-60, baixos

                         08242 Manresa (BCN)

 

DIA

HORA

DNI*

20/5/2021

10:00

*****033Y

20/5/2021

10:15

*****697Y

20/5/2021

10:30

*****426L

20/5/2021

10:45

*****782J

20/5/2021

11:00

*****465C

20/5/2021

11:15

*****125M

21/5/2021

10:00

*****446Z

21/5/2021

10:15

*****706P

21/5/2021

10:30

*****646E

21/5/2021

10:45

*****224P

21/5/2021

11:00

*****325B

21/5/2021

11:15

*****293H

24/5/2021

09:30

*****024B

24/5/2021

09:45

*****823P

24/5/2021

10:00

*****704A

24/5/2021

10:15

*****659X

25/5/2021

09:15

*****932A

25/5/2021

09:30

*****244N

25/5/2021

09:45

*****687Y

25/5/2021

10:00

*****732G

25/5/2021

10:15

*****354Y

 

Recordeu que cal anar en dejú.

 

02/06/2021 S'ha publicat una esmena dels resultats de la Fase de valoració del concurs de mèrits.

 

09/06/2021 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

 

25/10/2021 S'ha reactivat el procés selectiu per tal de dur a terme la Prova 5 a aquelles persones què, havent superat les proves eliminatòries anteriors, es troben en llista d'espera. Les persones cridades a fer aquesta prova han de superar la prova 5 (Proves psicotècniques i entrevista) per passar a formar part de la Borsa d'aspirants vigent.

 

Dia:  4 de novembre de 2021

Hora:  12:00 h 

Lloc:  Caserna de la Policia Local d'Olesa de Montserrat

Adreça: c. Amadeu Paltor, 28

Proves:  Prova 5 Psicotècnic i entrevista

 

Núm.reg DNI*
E2021003261 *****855Z
E2021001984 *****379F
E2021001173 *****403J
E2021001851 *****017G
E2021003338 *****202D
E2021002271 *****977G
E2021003504 *****623M
E2021002716 *****885J
E2021001410 *****509V
E2021002778 *****544J
E2021002452 *****573B
E2021003436 *****756T

 

Les persones que superin la prova psicotècnica seran cridades a fer l'entrevista competencial en l'ordre que estableixi el tribunal, que es durà a terme a partir de les 15:30 h.

 

11/11/2021 S'ha publicat l'acta de resultats de la segona convocatòria de la Prova 5. Prova psicotècnica i entrevista competencial. 

 

Les persones aspirants que han superat la Prova 5, resten convocades a la realització de la Prova 6. Reconeixement mèdic, amb caràcter eliminatori, que es durà a terme els dies i en els horaris següents:

 

Lloc:       MB PREVENT
Adreça: Ctra. de Cardona, 56, 08242 Manresa
Horaris:

DIA                 HORA     COGNOMS, NOM
02/12/2021     07:45      GARCIA BRU, SILVIA
02/12/2021     08:30      MARQUEZ CIRRE, ERIC
03/12/2021     07:45      MORAL CASANOVAS, FERRAN
03/12/2021     09:00      ZAPLANA GALLO, MARCO

 

Recordeu que heu d'anar en dejú.

 

15/11/2021 De conformitat amb les necessitats de les persones candidates, s'ha acordat una modificació dels dies i hores de la Prova 6. Reconeixement mèdic:

 

DIA                 HORA     COGNOMS, NOM
02/12/2021     07:45      GARCIA BRU, SILVIA
02/12/2021     08:30      MORAL CASANOVAS, FERRAN
03/12/2021     07:45      MARQUEZ CIRRE, ERIC
03/12/2021     09:00      ZAPLANA GALLO, MARCO

 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional