Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Promoció interna 2 places de Caporal de la Policia Local22/1/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA DUES PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

 

 

Places: Dues plaça de CAPORAL de la Policia Local, escala d’administració especial, sots-escala de serveis especials, classe policia local, grup de classificació C2, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Acreditar la condició de funcionari o funcionària de carrera i més de dos anys d’antiguitat en la categoria d’agent del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • No superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Procés selectiu: concurs específic. Promoció interna

 

Període de presentació d’instàncies: del 25 de gener al 15 de febrer de 2021 (ambdós inclosos)

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

05/03/2021 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses, així com la designació dels membres del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia:  17 de març de 2021
Hora:  9 hores del matí
Lloc:  Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Adreça: c Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: prova 1 i prova 2

 

 

19/03/2021 S'ha publicat els resultats provisionals de les proves realitzades el dia 17/03/21.

 

Es convoca a les persones aspirants que hagin superat les proves 1 i 2 a la realització de la prova 4 (Proves Psicotècniques) que es durà a terme:


Dia: 22 de març de 2021
Hora: 14:30 h
Lloc: Comissaria de la Policia Local
Adreça: c. Amadeu Paltor, 28

 

09/04/2021 S'ha publicat els resultats provisionals de les proves realitzades el dia 22/03/2021.

 

15/04/2021 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional