Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de SET places per promoció interna d'administratiu/va29/10/2020


PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEÏR PER PROMOCIÓ INTERNA SET PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

 

Places: 7 places d’administratiu/va, escala d’administració general, sots-escala administrativa, , grup de classificació C1, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament d’Olesa de ontserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a les bases generals SEGONA i CINQUENA, els aspirants hauran de:

  • Estar en possessió del títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent, o bé una antiguitat de 10 anys de serveis actius en llocs assimilats al grup D o aquell que, posseint una antiguitat entre 5 i 10 anys, acrediti haver superat un curs amb els continguts de formació similars al que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya imparteix a aquest efecte.
  • Estar en possessió del certificat de nivell B2 de català de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs específic. PROMOCIÓ INTERNA

 

Període de presentació d’instàncies: del 30 d’octubre al 18 de novembre (ambdós inclosos)

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =  13.60 €

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

24/11/2020 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

Les proves es duran a terme:

 

Dia:     26 de novembre de 2020

Hora:   9 hores del matí

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves inicialment previstes: proves 1, 2 i 3
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional