Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de dues places per promoció interna d'Oficial d'obres i serveis de jardineria1/6/2020


PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEÏR DUES PLACES D’OFICIAL D’OBRES I SERVEIS DE JARDINERIA

 

 

Places: 2 places d’oficial d’obres i serveis de jardineria, escala d’administració especial, sots-escala de serveis especials, classe de comeses especials, classe personal d’oficis, grup de classificació C2, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

 1. Tenir la condició de personal funcionari de carrera de la plantilla de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
 2. Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional I o equivalent
 3. Estar en possessió del certificat de nivell A2 de català de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs específic. Promoció interna

 

Període de presentació d’instàncies: de l’1 al 22 de juny (ambdós inclosos)

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

19/10/2020 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses i excloses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de realització de les proves:

 

Dia         11 de novembre de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça  Salvador Casas, 26

Proves   previstes inicialment: prova 1, prova 2 i entrevista

 

13/11/2020 S'han publicat els resultats de la fase d'oposició.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional