Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'una plaça per promoció interna de Cap de magatzem1/6/2020


PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEÏR UNA PLAÇA DE CAP DE MAGATZEM

 

 

Places: 1 plaça de Cap de magatzem, escala d’administració especial, sots-escala de serveis especials, classe de comeses especials, classe personal d’oficis, grup de classificació C2, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  1. Tenir la condició de personal funcionari de carrera de la plantilla de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
  2. Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional I o equivalent
  3. Estar en possessió del certificat de nivell B2 de català de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs específic. Promoció interna

 

Període de presentació d’instàncies: de l’1 al 22 de juny (ambdós inclosos)

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20 €

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

19/10/2020 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones aspirants admeses i excloses, així com la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de realització de les proves:

 

Dia         11 de novembre de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça  Salvador Casas, 26

Proves   previstes inicialment: prova 1, prova 2 i entrevista
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional