Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta per a la cobertura interina d'un lloc de treball de tresorer/a10/8/2020


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL DE TRESORER/A

 

Lloc de treball: Tresorer/a, subescala intervenció-tresoreria reservat a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Denominació: Tresorer/a

Subescala: Intervenció-Tresoreria

Grup de Classificació: A1

Nivell de destí: 26

Complement específic anual: 9.293,62

 

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa fixada per llei.
 • Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d’instàncies, la titulació de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
 • No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l’accés al cos o escala de funcionaris.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
 • Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.
 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 11 al 30 d’agost de 2020

 

Taxa drets d’examen: 23,15 €, regulada a la ordenança fiscal número 26

 

25/09/2020 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses en el PS de Tresorer/a interí/na. Així mateix, s'ha aprovat el nomenament dels membres del tribunal així com el dia, hora i lloc de les proves:

 

Dia         14 d’octubre de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça  Salvador Casas, 26

Proves   previstes inicialment: prova 1 (Teòrica - coneixements professionals), prova 2 (Pràctica – coneixements professionals) i prova 3 (entrevista competencial)

 

16/10/2020 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional