Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta per a la cobertura interina d'un lloc de treball d'Interventor/a29/5/2020


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL D’INTERVENTOR/A

 

Lloc de treball: Interventor/a, subescala intervenció tresoreria reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

 

Denominació: Intervenció

Subescala: Intervenció-Tresoreria

Grup de classificació: A1

Nivell de destí: 28

Complement específic anual: 33.467,28 €

 

Requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola.
 2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa fixada per llei.
 3. Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d’instàncies, la titulació de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent.
 4. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
 5. No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l’accés al cos o escala de funcionaris.
 6. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
 7. Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.
 8. Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 30 de maig al 18 de juny de 2020, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable
 • DNI
 • Titulació exigida
 • Nivell de suficiència C1 de català
 • Currículum vitae
 • Relació de mèrits i justificants acreditatius, segons allò establert a les bases.

 

Taxa reguladora dels drets d’examen: 23,15€

En el moment de fer la sol·licitud es facilitarà l’autoliquidació de la taxa que s’ha de fer efectiva seguint les instruccions facilitades al mateix imprès.

 

En el cas de formalització de la sol·licitud per via telemàtica o qualsevol altra que permeti la normativa, caldrà facilitar una adreça de correu electrònic on rebrà l’autoliquidació.

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional