Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'una plaça de Tècnic de Medi Ambient



3/2/2020


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT

 

Plaça/ces: 1 plaça de Tècnic de Medi Ambient, categoria de tècnics de grau mitjà, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: enginyer tècnic agrícola, enginyer agrònom, enginyer tècnic en medi ambient, llicenciat en ciències ambientals, llicenciat en biologia, enginyer de muntanyes o titulacions equivalents.
  • Estar en possessió del permís de conduir de classe B.
  • Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 23 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Un cop finalitzada la fase d’OPOSICIÓ, i amb la publicació dels resultats provisionals dels aspirants, s’iniciarà la fase de CONCURS amb la valoració dels mèrits, que caldrà acreditar documentalment en aquell moment.

 

 

 




Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional