Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'un lloc de treball interí de Tècnic d'organització i processos19/11/2019


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC D’ORGANITZACIÓ I PROCESSOS

 

Lloc de treball: Tècnic d’organització i processos, inclosa dins la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials del grup de classificació A2.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió del títol universitari de grau o equivalent
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb l’establert a la base general quarta.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 20 de novembre al 9 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

 

17/12/19 S'ha publicat la llista provisional d'admesos i exclosos.

Termini per al·legacions: del 18 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).

 

14/01/20 S'ha publicat la llista definitiva d'admesos i exclosos. S'ha modificat la data de les proves.

 

Inici del procés de selecció

Dia:     19 de febrer de 2020

Hora:   9 hores del matí

Lloc:    Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1 (teòrica), prova 2 (pràctica) i prova 3 (entrevista competencial)

 

17/02/20 S'ha modificat la composició dels membres de l'òrgan de selecció.

 

20/02/20 S'ha publicat els resultats parcials de la fase d'OPOSICIÓ.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 5 de març de 2020.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

05/03/20 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional