Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça de Taquiller/a piscines15/12/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TAQUILLER/A DE PISCINES

 

Places: UNA  plaça/es de TAQUILLER/A PISCINES, escala tècnica, categoria de tècnics auxiliars, del grup titulació C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             TAQUILLER/A PISCINES

Relació jurídica:         personal laboral fix

Grup de classificació: grup titulació C2

Retribucions:              Salari base grup titulació C2; CD nivell 14; complement específic anual 4.019,40 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de graduat/a en educació secundària obligatòria, graduat escolar, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell elemental (B1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 16 al 30 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Currículum vitae
 • Nivell B1 català
 • Certificat delictes naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   12,20€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

 

20/12/2022 Hem incorporat com a document el formulari per autoritzar a la consulta de les vostres dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals. En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d'inexistència de delictes de naturalesa sexual, heu d'emplenar i signar el formulari per tal que l'ajuntament faci la comprobació del compliment del requisit.

 

 

02/02/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

ENTREVISTES 

Dia: 27 de març de 2023
Hora: Pendent de definir
Lloc: Sala de reunions 1, 1a planta Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Adreça: Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n

 

S'obre un termini d'al·legacions al motiu d'exclusió fins el dia 9 de febrer de 2023

 

Les persones que resultin definitivament admeses i que no hagin acreditat en nivell B1 de llengua catalana, resten convocades a la realització d'una prova, amb caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A, i que es durà a terme:

 

CATALÀ 

Dia: 9 de març de 2023
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c/ Salvador Casas, 26

 

 

14/02/2023 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

10/03/2023 S'ha publicat els resultats de la prova del nivell elemental B1 i s'estableix horari per les entrevistes: 

 

 

10:00   CUBERO FERNANDEZ JOSE MANUEL

10:20   MARTINEZ MARTINEZ LAURA

10:40   VINUESA RUIZ MARIA MONTSERRAT

11:00   KUONG MEJIA JHON HARRY

11:30   ARTAL MARIN RAQUEL

11:50   SAMBOLA GUEVARA MONTSERRAT

12:10   JIMENEZ MUÑOZ ENCARNACION

12:30   ROMERO CANO AIDA

13:00   ABRIL ESCOLANO DANIEL

13:20   VEGA MENDOZA DIEGO

13:40   BERLANGA CAMPOS ANTONIA

14:00   GIL TERMENS MARIA TERESA

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional