Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça de Cap de la Brigada d'Obres i Serveis14/12/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CAP DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS

 

Places: UNA plaça/es de CAP BRIGADA OBRES I SERVEIS , escala d'administració especial, sots escala serveis especials, personal d'oficis, del grup de classificació B, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             CAP BRIGADA OBRES I SERVEIS

Relació jurídica:         Funcionari/ària de carrera

Grup de classificació: grup classificació B

Retribucions:              Salari base grup classificació B; CD nivell 18; complement específic anual 22.853,46 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de Tècnic/a superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Disposar del permís de conducció classe B vigent

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 15 al 29 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català
 • Carnet de conduir

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =  21,70€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

03/01/2023 S'ha publicat l'esmena de les bases específiques. S'obre un nou termini de presentació d'instàncies, del 4 al 18 de gener de 2023.

 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC).

 

Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència.

 

Disculpeu les molèsties.

 

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 26 de gener de 2023, inclòs.

 

 

02/02/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

ENTREVISTES 

Dia: 13 de març de 2023
Hora: Pendent de definir
Lloc: Sala de reunions 1, 1a planta Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Adreça: Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n

 

S'obre un període d'al·legacions fins el 9 de febrer de 2023, inclòs.

 

Les persones que resultin definitivament admeses i que no hagin acreditat en nivell C1 de llengua catalana han de realitzar una prova obligatòria i eliminatòria, que es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A, i que es durà a terme:

 

CATALÀ 

Dia: 2 de març de 2023
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c/ Salvador Casas, 26

 

21/02/2023 S'ha resolt l'esmena de la designació del vocal titular i suplent designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

 

03/03/2023: S'estableix horari per les entrevistes: 

 

10:00    CARREÑO DELGADO MIQUEL

10:20    JUNYENT MESTRE, NURIA

10:40    HEREU BARCELO JORDI

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional