Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de 4 places de monitor/a esportiu/va3/6/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT QUATRE PLACES DE MONITOR/A ESPORTIU/VA

 

Places: 4 places de MONITOR/A ESPORTIU/VA, en diverses tipologies de jornada,  classe tècnica, categoria de tècnics/ques especialistes, grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica de títol de cicle formatiu de grau superior en Activitats Físiques i Esportives o titulació/homologació equivalent o superior, d’acord amb l’establert a la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, o bé acreditar una experiència com a monitor/a esportiu d’un servei esportiu municipal mínima de 10 anys.
 • Certificat d’estar inscrit/a al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o al Col·legi de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.
 • Aportar certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

09/07/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duran a terme:

 

Dia: 28 de juliol de 2021
Hora: 09:00 h
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

23/07/2021 Les persones aspirants admeses que no hagin aportat la certificació d'equivalència del nivell de suficiència de català, marcades amb una X a la corresponent casella de la llista provisional, han de realitzar una prova obligatòria i eliminatòria que es qualificarà com a APTE/A - NO APTE/A, i que es durà a terme:

 

Dia:   27 de juliol de 2021

Hora:    15:30 h

Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

26/06/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

29/07/2021 S'ha publicat l'acta amb els resultats de les proves 1, 2 i 3, així com els resultats de la prova de nivell de suficiència (C1) de català. Així mateix, es convoca a les persones aspirants que han superat les proves eliminatòries anteriors a la realització de les proves 4 i 5 que es duran a terme:

 

Dia: 9 de setembre de 2021
Hora: 09:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Proves 4 (psicotécnica) i 5 (entrevista competencial)

 

14/09/2021 S'ha publicat els resultats de les proves 4 i 5.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 28 de setembre de 2021.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsadesde les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional