Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta per a la cobertura interina d'un lloc de treball d'Interventor/a - TANCADA -1/6/2021


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL D’INTERVENTOR/A

 

Lloc de treball: Interventor/a, subescala intervenció tresoreria reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

 

Denominació: Intervenció

Subescala: Intervenció-Tresoreria

Grup de classificació: A1

Nivell de destí: 28

Complement específic anual: 33.768,42 €

 

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa fixada per llei.
 • Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d’instàncies, la titulació de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
 • No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l’accés al cos o escala de funcionaris.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
 • Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.
 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 2 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar:

 

Taxa reguladora dels drets d’examen: 23,15€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Les persones que presentin documentació de l’Institut Nacional d’Ocupació i/o del Servei Català d’Ocupació, de la qual s’acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una reducció del 100% de la taxa.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

  

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

23/06/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia 14 de juliol de 2021
Hora 9 hores del matí
Lloc Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: prova 1 (Teòrica - coneixements professionals), prova 2 (Pràctica – coneixements professionals) i prova 3 (entrevista competencial)

 

13/07/2021 S'ha publicat la llista defintiva de persones admeses i excloses.

 

22/07/2021 S'ha publicat l'acta de constitució, desenvolupament i resultats del procés selectius. Aquesta convocatòria resta deserta.

 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional