Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa d'urgència de treballadors/es socials11/5/2021


OFERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D'URGÈNCIA DE TREBALLADORS/ES SOCIALS

 

 Lloc de treball: Borsa de treball de Treballadors/es socials que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent que es produeixin mentre aquesta continuï vigent.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants hauran de: 

 • Estar en possessió de la diplomatura de Treball Social o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància

Període de presentació d’instàncies: Del 12 al 21 de maig de 2021 ambdós inclosos

 

Taxa dels drets d’examen: 21,85€

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Les persones que presentin documentació de l’Institut Nacional d’Ocupació i/o del Servei Català d’Ocupació, de la qual s’acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una reducció del 100% de la taxa.

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta
 • Còpia del DNI
 • Titulació acadèmica requerida.
 • Certificat de Català del nivell C1
 • Certificat d'inexistència de delictes sexuals
 • Mèrits al·legats.
  • L’experiència professional s’acredita mitjançant còpia dels contractes i de la vida laboral o un certificat d’empresa on s’indiqui els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, i el període treballat.
  • L’acreditació de la formació es fa mitjançant la certificació de l’entitat organitzadora amb la denominació del curs i la durada del curs en hores.
 • Acreditació de l’atur si escau.
 • Currículum vitae

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

  

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

11/06/2021 S'ha publicat la llista de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 21 de juny de 2021
Hora: 9:00hores
Lloc: Casa de Cultura
c. Salvador Casas, 26

 

01/07/2021. S'ha publicat l'acta dels resultats de les proves selectives.

 

08/07//2021. S'ha publicat una esmena dels resultats definitius del procés selectiu
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional