Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'urgència de diferents especialitats per a projectes de reforç dels serveis municipals per la COVID-1911/5/2021


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR DIVERSES BORSES DE TREBALL D'URGÈNCIA PER COBRIR EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE REFORÇ DELS SERVEIS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS DE NECESSITAT GENERADES PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 

 

Jornada setmanal: 35 hores

Període de contractació: durada màxima de  7 mesos

Requisits generals: Els exposats a la base segona de les bases generals

 

Llocs de treball:

 

1. Facilitador/a informació ciutadana i entitats

Horari: possible prestació de jornada en caps de setmana i festius

Retribució mensual bruta: 1.404,07 €

Requisits específics:

 • Titulació mínima: Cicles formatius de Grau Mitjà, FP I o Batxillerat
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
 • Conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat.

2. Agent de convivència

Horari: possible prestació de jornada en caps de setmana i festius

Retribució mensual bruta: 1.404,07 €

Requisits específics:

 • Titulació mínima: Cicles formatius de Grau Mitjà, FP I o Batxillerat
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o d’algun dels certificats o titulacions equivalents
 • Conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat.

3. Monitor/a lleure patis oberts

Horari: possible prestació de jornada en caps de setmana i festius

Retribució mensual bruta: 1.316,99 €

Requisits específics:

 • Titulació mínima: ESO o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B de la Secretaria de Política Lingüística, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat
 • Aportar certificat de inexistència de delictes de naturalesa sexual, o be signar el document de declaració jurada i autorització per a la comprovació per part de l’Ajuntament de la inexistència de delictes de naturalesa sexual.

4. Gestor/a cues

Horari: possible prestació de jornada en caps de setmana i festius

Retribució mensual bruta: 1.316,99 €

Requisits específics:

 • Titulació mínima: ESO o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B de la Secretaria de Política Lingüística, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat

 

Període de presentació d’instàncies: del 12 de maig al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.

 

Taxa de drets d’examen: 12,20€

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Les persones que presentin documentació de l’Institut Nacional d’Ocupació i/o del Servei Català d’Ocupació, de la qual s’acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una reducció del 100% de la taxa.

 

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta
 • Còpia del DNI
 • Titulació acadèmica requerida.
 • Certificat de Català del nivell que correspongui
 • certificat d'inexistència de delictes de naturalesa sexual
 • Mèrits al·legats.
  • L’experiència professional s’acredita mitjançant còpia dels contractes i de la vida laboral o un certificat d’empresa on s’indiqui els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, i el període treballat.
  • L’acreditació de la formació es fa mitjançant la certificació de l’entitat organitzadora amb la denominació del curs i la durada del curs en hores.
 • Acreditació de l’atur si escau.
 • Currículum vitae

 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

 

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

11/06/2021 S'ha publicat la llista d'admesos/es i exclosos/es, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

01/07/2021 S'ha publicat l'acta de resultats de les proves selectives, així com el dia, hora i lloc de realització de la prova de nivell de llengua catalana que han de realitzar totes aquelles persones que no tinguin acreditat el nivell mitjançant la corresponent certificació, segons allò establert a les bases generals.

 

NIVELL INTERMEDI (B2)

Dia:     6 de juliol de 2021

Hora:   10:00 h del matí

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

NIVELL SUFICIÈNCIA (C1)

Dia:     7 de juliol de 2021

Hora:   10:00 h del matí

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

14/07/2021 S'ha publicat l'acta amb els resultats finals.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional