Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Cap del departament de Cultura i Festes20/4/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CAP DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I FESTES

 

Places: 1 plaça de CAP DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I FESTES, escala d'administració especial, sotsescala serveis especials, classe de comeses especials, categoria diplomada, grup de titulació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de diplomatura universitària o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: del 21 d’abril al 10 de maig de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament a través de registre electrònic (Instància General) de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

20/07/2021 S’ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el tribunal i el dia, hora i lloc de les proves que es duran a terme:

 

Dia:           15 de setembre de 2021        

Hora:        09:00 hores del matí     

Lloc:         Casa de Cultura

Adreça:     C/ Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: Prova 1, 2 i 3 

 

 

El termini per a la presentació d’al·legacions és des del dia 21/07/2021 a l’03/08/21, ambdós inclosos. Les esmenes s'han de presentar per registre d'entrada, bé de manera presencial sol·licitant cita prèvia, bé de manera telemàtica mitjançant el tràmit 'Instància general' de l'apartat 'Tramits' de la Seu Electrònica del web municipal: https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/CdS.html?idioma=ca

 

24/08/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

13/09/2021 S'ha publicat la modificació de la composició del tribunal.

 

20/09/2021 S'ha publicat l'acta amb els resultats de les proves 1, 2 i 3. Es convoca a les persones aspirants que hagin superat les proves anteriors a la realització de les proves Prova 4 (psicotècnic) i Prova 5 (entrevista):

 

Dia: 24 de setembre de 2021
Hora: 08:30 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional