Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Tècnic/a control de so19/2/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A CONTROL DE SO

 

Places: 1 plaça/es de Tècnic/a control de so, classe tècnica, categoria de tècnics/ques especialistes, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior, o altre d'equivalent o superior o acreditar una experiència com a tècnic/a de so d'una emissora de ràdio mínima de 10 anys.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents, que s'hauran d'aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Termini de presentació d’instàncies: del 22 de febrer al 15 de març de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

03/06/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 28 de juny de 2021
Hora: 9:00 hores del matí
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

 

Dia: 30 de juny de 2021
Hora: 9:00 hores del matí
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Prova 3

 

28/06/2021 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2. Les persones aspirants resten convocades el dia i en els horaris següents:

 

Dia: 30 de juny de 2021
Hora:

   

09:00

DALMAU BORRAS, OLEGUER

09:30

FONTOVA FERRAN, MIQUEL

10:00

MARTINEZ GARCIA, RAFAEL

10:30

RIUS HERNÁNDEZ, DAVID

 

Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Prova 3 pràctica. Coneixements professionals

 

 

01/07/2021 S'ha publicat els resultats de la prova 3, així com el dia, hora i lloc de realització Prova 4 (proves psicotècniques) i la Prova 5 (entrevista competencial) que es duran a terme:


Dia:    8 de juliol de 2021
Hora: 11:00 hores del matí
Lloc:  Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

 

12/07/2021 S'ha publicat els resultats de les proves 4 i 5. 

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

L'aspirant que ha superat la fase d’oposició ha d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

30/07/2021 S'ha publicat l'acta final amb els resultats del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional