Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball Agents Policia Local interins29/11/2019


OFERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

 

Procés selectiu: 19-TEMP05

 

Objecte: Borsa de treball d’agent de la Policia Local per cobrir les vacants sobrevingudes que es generin, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys i no passar dels 55.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 30 de novembre al 19 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

 

Taxa dels drets d’examen: 12,20€

 

03/01/2020 S'ha publicat al BOPB les Bases específiques i convocatòria del procés selectiu. Es reobre el termini per a la presentació d'instàncies fins el dia 16/01/2020 inclòs.

 

Les instàncies presentades entre el 30 de novembre i el 19 de desembre de 2019 es consideren sol·licituds vàlides i no es necessari que les persones candidates en tornin a presentar una de nova.

 

27/01/20 S'ha publicat la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. El termini per fer al·legacions és del 28/01/20 al 10/02/20.

 

Es fa públic la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves:

Dia:    14 de febrer de 2020

Hora:  9 hores del matí

Lloc:   Casa de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Adreça: c. Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1 (cultura general), prova 2 (teòrica) i prova 3 (català)

 

11/02/2020 S'ha publicat la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

 

Es fa públic el calendari previst de les proves que hauran de realitzar les persones aspirants que superin les proves 1 i 2:

 

Prova 4: APTITUD FÍSICA

Dia         18 de febrer de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Pavelló municipal Salvador Boada

Adreça  c. Urgell, 90 (Olesa de Montserrat)

 

Prova 5: PROVES PSICOTÈCNIQUES

Dia         20 de febrer de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Comissaria de la Policia Local

Adreça  c. Anselm Clavé, 189 1a planta (Olesa de Montserrat)

 

Prova 5: ENTREVISTES

Dia         21 de febrer de 2020

Hora      9 hores del matí (Pendent d’establir horaris)

Lloc       Comissaria de la Policia Local

Adreça  c. Anselm Clavé, 189 1a planta (Olesa de Montserrat)

 

Prova 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA

Dia         21 de febrer de 2020

Hora      11 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura

Adreça  c. Salvador Casas, 26 (Olesa de Montserrat)

(Només les persones aspirants que no hagin acreditat el certificat de nivell exigit)

 

Prova 6: RECONEIXEMENT MÈDIC

Dia         24 de febrer de 2020

Pendent de confirmar hora i lloc

 

14/02/2020 S'ha publicat els resultats parcials de les proves 1 i 2 realitzades el dia 14 de febrer de 2020.

 

18/02/2020 S'ha publicat els resultats parcials de la prova 4 (aptitud física) realitzada el dia 18 de febrer de 2020.

 

20/02/2020 Es fa públic l'horari de les entrevistes competencials que es duran a terme el dia 21 de febrer de 2020 a les dependències de la Policia Local (c. Alselm Clavé, 186):

Núm. Registre DNI Hora entrevista
741 *****033Y 09:00
614 *****782J 09:00
19.380 *****561H 09:50
19.646 *****080D 09:50
20.503 *****135H 10:40
20.641 *****111K 10:40
19.548 *****426L 11:45
20.214 *****977G 11:45
20.334 *****325B 12:35
19.592 *****365F 12:35
20.633 *****465C 13:25

 

24/02/2020 Els reconeixements mèdics es faran el dia

Dia:          28 de febrer de 2020

Hora:       primer grup 8 h del matí           

                 segon grup 9 h del matí (pendent d'establir citacions)

Lloc:        MB Prevent

                 Ctra de Cardona, 48 - Manresa.

 

25/02/2020 S'ha publicat l'esmena dels resultats de les proves 1 i 2 i de la prova 4.

 

27/02/2020 S'ha publicat els resultats de les proves 5 i 6 (psicotècnics i entrevistes).

Els aspirants que hagin superat aquestes proves s'han de presentar el dia 28 de febrer de 2020 a les 9 hores a les dependències de MB Prevent (Manresa) en dejú.

 

03/03/2020 S'ha publicat els resultats de la fase d'OPOSICIÓ (aptitud dels reconeixements mèdics).

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 17 de març de 2020.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 20/03/2020 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional